Εγκρίθηκε το Διακρατικό Σχέδιο Συνεργασίας «Enhancement of European Rural Development Capabilities – ENERDECA II», στο οποίο συμμετέχει η Αιτωλική Αναπτυξιακή, μαζί με 24 ακόμη φορείς. Στο πλαίσιο του σχεδίου συνεργάζονται φορείς από την Ελλάδα, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Κύπρο και την Λιθουανία. Συντονιστής του σχεδίου συνεργασίας είναι η Αναπτυξιακή Καβάλας.

Η εγκριτική απόφαση, για την συμμετοχή των φορέων από την Ελλάδα, υπογράφηκε από τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη.

Το Σχέδιο έχει ως αποστολή τη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων και των θεσμικών φορέων, όλων των συνεργαζόμενων περιοχών, με απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση αναπτυξιακής συναντίληψης και την υιοθέτηση κοινών μεθόδων και πρακτικών για την ανάδειξη και ερμηνευτική προβολή των πόρων στις περιοχές των εταίρων. Παράλληλα, το Σχέδιο εργάζεται προς την κατεύθυνση της ανάδειξης ενός διακριτού προϊόντος Δημιουργικού Τουρισμού (Creative Tourism). O «Δημιουργικός Τουρισμός» είναι μια εναλλακτική μορφή τουρισμού, που επιδιώκει τη συμμετοχή των τουριστών σε δημιουργικές δραστηριότητες, που συνδέονται με το πολιτιστικό κεφάλαιο της περιοχής.

Οι κύριες παράμετροι επομένως του Σχεδίου είναι αφενός η ερμηνεία του πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος των περιοχών παρέμβασης των Τοπικών Προγραμμάτων CLLD/LEADER και αφετέρου η βιωματική τουριστική εμπειρία, μέσω της ανάπτυξης δραστηριοτήτων Δημιουργικού Τουρισμού, στις συνεργαζόμενες περιοχές.

Στο εν λόγω Διακρατικό Σχέδιο Συνεργασίας συμμετέχουν 25 εταίροι, εκ των οποίων 15 από την Ελλάδα, 5 από την Πολωνία, 3 από την Πορτογαλία, 1 από την Κύπρο και 1 από την Λιθουανία. Ειδικότερα, συμμετέχουν οι ακόλουθοι εταίροι:

 1. Αναπτυξιακή Καβάλας
 2. Αιτωλική Αναπτυξιακή
 3. Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων
 4. Δημοσυνεταιριστική Έβρου
 5. Αναπτυξιακή Εταιρεία Δράμας
 6. Ελικώνας Παρνασσός Αναπτυξιακή
 7. Αναπτυξιακή Εύβοιας
 8. Αναπτυξιακή Φθιώτιδας
 9. Αναπτυξιακή Καστοριάς
 10. Αναπτυξιακή Ολυμπίας
 11. Αναπτυξιακή Πέλλας
 12. Αναπτυξιακή Εταιρεία Ροδόπης
 13. Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου
 14. Αναπτυξιακή Νότιου Ηπείρου Αμβρακικού
 15. Αναπτυξιακή Φλώρινας
 16. Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze – Poland
 17. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wadoviana – Poland
 18. LAG Gościniec 4 Żywiołów – Poland
 19. Stowarzyszenie LGD Kłodzka Wstęga Sudetów – Poland
 20. Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie – Poland
 21. DLBC Rural Alto Oeste – LEADER OESTE – Portugal
 22. ACAPORAMA – Portugal
 23. RUDE – Associação de Desenvolvimento Rural – Portugal
 24. Larnaca and Famagusta Districts Development Agency – Cyprus
 25. Kelmė region, LAG – Lithouania