Στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την υποβολή ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ, για την ενότητα του τοπικού προγράμματος που χρηματοδοτείται από το ΕΠΑλΘ, υποβλήθηκαν 16 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 3.314.957,34 και δημόσιας δαπάνης 1.657.478,68€.

Οι 12 προτάσεις αφορούσαν την δράση των κρατικών ενισχύσεων, με συνολικό προϋπολογισμό 2.901.453,23€ και δημόσια δαπάνη 1.450.726,61€, ενώ οι 4 προτάσεις αφορούσαν την δράση των μη κρατικών ενισχύσεων (αλιευτικός τομέας) με συνολικό προϋπολογισμό 413.504,11€ και δημόσια δαπάνη 206.752,07€.

Στο ακόλουθο αρχείο μπορείτε να δείτε τις προτάσεις που υποβλήθηκαν:

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ