Εγκρίθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη, το διατοπικό σχέδιο συνεργασίας “ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΛΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ”, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΠΑλΘ και αφορά την εφαρμογή πιλοτικής δράσης για την διαχείριση των λιμνοθαλάσσιων απορριμμάτων, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση της οικολογικής αξίας των περιοχών και την δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα λιμνοθαλάσσια αλιευτικά προϊόντα.

Το διατοπικό σχέδιο συνεργασίας περιλαμβάνει δράσεις δικτύωσης, ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης, επιμόρφωσης και πιλοτικής εφαρμογής, ενώ ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 145.000,00€.

Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από τους ακόλουθους φορείς:

  1. Αιτωλική Αναπτυξιακή (συντονιστής εταίρος)
  2. Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων
  3. Αναπτυξιακή Ηπείρου
  4. ΕΤΑΝΑΜ

Στο ακόλουθο αρχείο μπορείτε να δείτε την εγκριτική απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ