Η ΕΔΠ CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ενέκρινε την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 141/3-8-2021 πρόσκλησης, με τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ».

Σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους:

  1. εντάσσονται δέκα (10) επενδυτικά σχέδια (Πίνακας Ι δράσης Α και δράσης Β),
  2. έχουν αξιολογηθεί θετικά και απαιτούνται επιπλέον πόροι για την ένταξη πέντε (5) επενδυτικών σχεδίων (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ δράσης Β) και
  3. έχει απορριφθεί ένα επενδυτικό σχέδιο (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ δράσης Β).

Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν αξιολογηθεί θετικά και απαιτούνται επιπλέον πόροι για την ένταξή τους θα υποβληθεί αίτημα αύξησης του προϋπολογισμού της πρόσκλησης στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, το οποίο αναμένεται να εγκριθεί.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την πρόσκληση, οι δυνητικοί δικαιούχοι δύναται να υποβάλλουν ένσταση στον ΕΦ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων, δηλαδή δύναται να υποβληθούν ενστάσεις από την Πέμπτη 28/4/2022 έως την Δευτέρα 9/5/2022.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το παρακάτω αρχείο:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ