Ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδοών, κ. Δημήτρης Παπαγιαννίδης, υπέγραψε την απόφαση ένταξης του διατοπικού σχεδίου συνεργασίας (ΣΔΣ) “Διεύρυνση δυνατοτήτων ένταξης στο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον παιδιών και νέων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο”, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΠΑΑ 2014-2020 και τα τοπικά προγράμματα CLLD/LEADER των συμμετεχουσών ΟΤΔ, με προϋπολογισμό 205.000,00€.

Σκοπός του σχεδίου είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στις περιοχές παρέμβασης, μέσω της αξιοποίησης της πολυπολιτισμικότητας της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας και της ανάδειξης της αναγκαιότητας για κοινωνική συνοχή ως προϋπόθεση για εύρυθμα λειτουργούσες κοινωνίες τοπικά.

Στόχος είναι η υποστήριξη – ευαισθητοποίηση των παιδιών και των νέων ανθρώπων στις περιοχές παρέμβασης, εστιάζοντας στη διαμόρφωση, τόσο τοπικά όσο και διατοπικά, συνθηκών συνύπαρξης, αλληλεπίδρασης και τελικά αποδοχής μεταξύ της κυρίαρχης ομάδας και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (Ρομά ή πρόσφυγες).

Το ΣΔΣ κινείται σε τρεις άξονες δράσεων:

 1. δράσεις που αφορούν παιδιά και νέους
 2. δράσεις που αφορούν τους ενήλικες
 3. δράσεις ενημέρωσης, πληροφόρησης και διάχυσης αποτελεσμάτων

Ειδικότερα, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις:

 • Ενέργειες προσδιορισμού Ομάδων στόχου – ενέργειες διαμεσολάβησης, διαβούλευσης και κινητοποίησης τοπικής κοινωνίας – ανάλυση δεδομένων και δράσεων, εξειδίκευση ενεργειών
 • Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των γονέων, εκπαιδευτικών και διευρυμένα των κοινωνικών εταίρων τοπικά
 • Εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης
 • Ειδικά θεματικά projects μικτών ομάδων
 • Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης και εμψύχωσης – Ενέργειες προσδιορισμού των εμπλεκομένων φορέων για την διευκόλυνση εύρεσης εργασίας από την πλευρά των ωφελούμενων, αλλά και εργατικού δυναμικού από την πλευρά των επιχειρήσεων. Καθορισμός ενός σημείου επαφής των ενδιαφερομένων για αναζήτηση  απασχόλησης
 • Εκπαιδεύσεις/ενημερωτικές ημερίδες
 • Κοινή δραστηριοποίηση ενηλίκων ατόμων (γυναικών και ανδρών) στις ίδιες ομάδες/δραστηριότητες ή και διοργάνωση εργαστηρίων(workshops) απασχόλησης
 • Δημιουργία ηλεκτρονικού υλικού προβολής προγράμματος που θα παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα κάθε ΟΤΔ με αναφορά σε σημείο επαφής αναζήτησης εργασίας
 • Αναπαραγωγή video με θεματολογία από τα δρώμενα στην κάθε περιοχή
 • Διοργάνωση επισκέψεων ομάδων και νέων μεταξύ των περιοχών  σε κατάλληλους χώρους  επιλογής ή σε κατασκήνωση
 • Τελικό φεστιβάλ παρουσίασης αποτελεσμάτων του σχεδίου
 • Συντονισμός σχεδίου – μετακινήσεις

Για την υλοποίηση του ΣΔΣ συνεργάζονται οι κάτωθι ΟΤΔ:

 1. Αναπτυξιακή Ολυμπίας (συντονιστής εταίρος)
 2. Αιτωλική Αναπτυξιακή
 3. Αναπτυξιακή Καρδίτσας
 4. Ελικώνας – Παρνασσός
 5. Αναπτυξιακή Ευβοίας