Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. δημοσιοποιεί Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την υλοποίηση ενεργειών εμψύχωσης, πληροφόρησης και προβολής, του ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.4. Η σύμβαση θα συναφθεί με υποψήφιο που έχει την ειδικότητα του Μηχανικού Περιβάλλοντος.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δικαιολογητικών έχει οριστεί η 12/8/2022 και ώρα 13:00.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το παρακάτω αρχείο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ