Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενέκρινε μια επιπλέον παρτίδα πληρωμής, ύψους 113.727,08€, η οποία αφορά το επενδυτικό σχέδιο LD311-0050587 (μεταποίηση αγροτικών προϊόντων).

Οι πληρωμές των επενδυτικών σχεδίων του τοπικού προγράμματος συνεχίζονται με δυναμικό τρόπο, μετά την επανέναρξη λειτουργίας του συστήματος πληρωμών. Στις επόμενες ημέρες αναμένονται: α) η πληρωμή δυο παρτίδων που βρίσκονται για έγκριση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ύψους 40.000€ περίπου, β) η οριστικοποίηση των παρτίδων που βρίσκονται για έγκριση την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ύψους 287.000€ περίπου, γ) η αποστολή πέντε παρτίδων στον ΟΠΕΚΠΕ που βρίσκονται στα γραφεία της ΟΤΔ για έλεγχο 290.000€ περίπου και δ) η υποβολή νέων αιτημάτων πληρωμής από δικαιούχους 600.000€ περίπου.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η πορεία απορρόφησης του τοπικού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και την παραπάνω αναφερόμενη πληρωμή.

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΠΑΑ 4.375.000,00 3.170.062,65 72,46%
ΕΠΑλΘ 1.741.260,00 20.518,40 1,18%
ΣΥΝΟΛΟ 6.116.260,00 3.190.581,05 52,17%