Σε συνέχεια αιτήματος πληρωμής δικαιούχου για την Πράξη “Εκσυγχρονισμός Ιχθυοτροφείου (εκτατική ιχθυοκαλλιέργεια) ΘΟΛΗΣ”, συγκροτήθηκε ΟΕΕ προκειμένου να διενεργήσει την απαιτούμενη επιτόπια επαλήθευση.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο:

ΟΕΕ_ΘΟΛΗΣ