Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης και λοιπών υπηρεσιών, στο πλαίσιο της υλοποίησης Πράξεων διαπεριφερειακής και διακρατικής συνεργασίας του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής, που έχουν ενταχθεί στο Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Ειδικότερα, η εταιρεία Μ. & Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΕ ήταν η μοναδική υποψήφια ανάδοχος και κρίνεται ως προσωρινή ανάδοχος για τις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α, Β και Γ, όπως αυτές προσδιορίζονται στην οικεία Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Η υποψήφια ανάδοχος θα ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.