Με την απόφαση 911/8-5-2023 του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη, εντάχθηκε στο ΠΑΑ το σχέδιο διατοπικής συνεργασίας “Δίκτυο Λιμνών Κεντρικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας”, προϋπολογισμού 260.000,00€.

Το σχέδιο διατοπικής συνεργασίας στοχεύει στην προστασία και ανάδειξη των φυσικών και τεχνητών λιμνών (Ευήνου, Κρεμαστών, Τριχωνίδας και Ζηρού) και των παραλίμνιων περιοχών σε τουριστικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Η ανάδειξη των περιοχών αυτών προβλέπεται να οδηγήσει στην αντιμετώπιση του κοινωνικού και γεωγραφικού αποκλεισμού που παρατηρείται στις περισσότερες από αυτές.

Στο πλαίσιο αυτό, το Σχέδιο διατοπικής συνεργασίας περιλαμβάνει:

  • την εκπόνηση μελετών εμπειρογνωμοσύνης για κάθε περιοχή σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση των λιμνών και των παραλίμνιων περιοχών (θεσμικό πλαίσιο, γεωμορφολογικό ενδιαφέρον, χλωρίδα και πανίδα, περιβαλλοντικά και οικολογικά προβλήματα, μονοπάτια, σημεία θέας, πολιτιστικοί και τουριστικοί πόροι, οικονομικές δραστηριότητες κ.α.), τα αποτελέσματα των οποίων θα εφαρμοστούν σε άλλες δράσεις του ΣΔΣ.
  • την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού στοχεύοντας στην επιμόρφωση του για την περαιτέρω αξιοποίηση των παραλίμνιων περιοχών, στην δημιουργία οικολογικής συνείδησης και στην προώθηση της συνεργασίας και δικτύωσης των εμπλεκομένων φορέων. Στο πλαίσιο της ενότητας, θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις μελέτης καλών πρακτικών, με στόχο την τουριστική αξιοποίηση των λιμνών μέσω της εισαγωγής ιδεών και εφαρμοσμένων πρακτικών, από άλλες ανεπτυγμένες λίμνες.
  • την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας συμβάλλοντας στην αφύπνιση των μαθητών, στην καλλιέργεια οικολογικής κουλτούρας και στην ανάδειξη της οικολογικής προστασίας των λιμνών, μέσω της δημιουργίας ιστοσελίδας με ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι και εκπαιδευτικών επισκέψεων στις λίμνες.
  • την πραγματοποίηση ενεργειών ανάδειξης των περιοχών αναφοράς στοχεύοντας στην προβολή των λιμνών και των παραλίμνιων περιοχών με την διεξαγωγή εκδηλώσεων, την δημιουργία χαρτών με αναφορά σε μονοπάτι της παραλίμνιας περιοχής και τουριστικών πακέτων.

Στο σχέδιο διατοπικής συνεργασίας συμμετέχουν οι ακόλουθες Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ):

  1. Αιτωλική Αναπτυξιακή (συντονιστής εταίρος)
  2. Αναπτυξιακή Φθιώτιδας
  3. Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου – Αμβρακικού
  4. Τριχωνίδα Αναπτυξιακή