Ο ΕΦ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ τροποποίησε την απόφαση ένταξης ιδιωτικών πράξεων του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, στο σκέλος που χρηματοδοτείται από το ΕΠΑλΘ.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο:

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ