Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ και η ΕΥΔ ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ανακοινώνουν τον προσωρινό πίνακα αποτελεσμάτων της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημόσιες επενδύσεις του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER (σκέλος ΠΑΑ), βάσει του οποίου εντάσσονται δυο επενδυτικά σχέδια και απορρίπτεται ένα.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το ακόλουθο αρχείο:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ