Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ καλεί αλιείς για την συμμετοχή τους σε επισκέψεις επίδειξης καλών πρακτικών, που θα πραγματοποιηθούν μέσω των ενεργειών:

  • 3.1 “Διενέργεια επίσκεψης επίδειξης Καλής Πρακτικής στην Αστούρια της Ισπανίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων αλιέων”, της Πράξης Διαπεριφερειακής Συνεργασίας με τίτλο “Διατοπική Συνεργασία: Προώθηση της Υπεύθυνης Αλιείας στη Μεταποίηση Αλιευτικών Προϊόντων”
  • 3.1 “Διενέργεια επίσκεψης στην Ιταλία με την συμμετοχή εκπροσώπων αλιέων”, της Πράξης Διαπεριφερειακής Συνεργασίας με τίτλο “Διατοπική Συνεργασία: Αλιευτικός Τουρισμός”

Οι δυνητικοί συμμετέχοντες καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή, εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΠ