Σε συνέχεια αιτήματος πληρωμής για Πράξη του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠΑλΘ, συγκροτήθηκε ΟΕΕ προκειμένου να διενεργήσει την απαιτούμενη επιτόπια επαλήθευση.

Ειδικότερα, συγκροτήθηκε ΟΕΕ για την Πράξη:

  • Εκσυγχρονισμός ιχθυοτροφείου (εκτατική ιχθυοκαλλιέργεια) στην λιμνοθάλασσα Παλαιοποτάμου

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΕΕ_ΣΚΑΛΙ