Εγκρίθηκαν δυο νέες παρτίδες πληρωμής, μια από τον ΕΦ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ (LEADER AΛΙΕΙΑΣ) και μια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (LEADER ΠΑΑ), συνολικής δημόσιας δαπάνης 19.580,55€. Οι πληρωμές αφορούν τα ακόλουθα επενδυτικά σχέδια:

  • LA311-0470484 (εκσυγχρονισμός επιχείρησης εκτατικής ιχθυοκαλλιέργειας)
  • LD311-0053785 (εκσυγχρονισμός επιχείρησης εστίασης)

Η πορεία απορρόφησης των πόρων του τοπικού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και τις παραπάνω πληρωμές, έχει ως ακολούθως:

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΠΑΑ 4.375.000,00 5.167.165,19 118,11%
ΕΠΑλΘ 1.741.260,00 1.022.184,33 58,70%
ΣΥΝΟΛΟ 6.116.260,00 6.189.349,52 101,20%
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΠΑΑ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2.625.000,00 4.018.953,42 153,10%
ΠΑΑ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.750.000,00 1.148.211,77 65,61%
ΕΠΑλΘ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.096.260,00 556.347,34 50,75%
ΕΠΑλΘ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 645.000,00 465.836,99 72,22%
ΣΥΝΟΛΟ 6.116.260,00 6.189.349,52 101,20%
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΠΑΑ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 66 66 9
ΠΑΑ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 26 26 5
ΕΠΑλΘ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 16 14 1
ΕΠΑλΘ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3 3 0
ΣΥΝΟΛΟ 111 109 15

 

Επιπρόσθετα:

  1. έχουν αποσταλεί για πληρωμή στον ΟΠΕΚΕΠΕ 14 παρτίδες, ύψους δημόσιας δαπάνης 670.140,02€
  2. βρίσκονται στην ΟΤΔ σε διαδικασία αξιολόγησης 9 αιτήματα πληρωμών, ύψους δημόσιας δαπάνης 816.114,56€
  3. βρίσκονται στην ΕΥΔ ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας σε διαδικασία αξιολόγησης 2 αιτήματα πληρωμών, ύψους δημόσιας δαπάνης 103.012,31€.