Εγκρίθηκαν δυο νέες παρτίδες πληρωμής, μια από τον ΕΦ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ (LEADER AΛΙΕΙΑΣ) και μια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (LEADER ΠΑΑ), συνολικής δημόσιας δαπάνης 76.679,71€. Οι πληρωμές αφορούν τα ακόλουθα επενδυτικά σχέδια:

  • LA311-0469143 (δημιουργία μονάδας διανυκτέρευσης)
  • Κατασκευή κλειστού προπονητηρίου στο Αντίρριο

Η πορεία απορρόφησης των πόρων του τοπικού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και τις παραπάνω πληρωμές, έχει ως ακολούθως:

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΠΑΑ 4.375.000,00 5.311.172,56 121,40%
ΕΠΑλΘ 1.741.260,00 1.104.301,57 63,42%
ΣΥΝΟΛΟ 6.116.260,00 6.415.474,13 104,89%
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΠΑΑ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2.625.000,00 4.103.961,33 156,34%
ΠΑΑ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.750.000,00 1.207.211,23 68,98%
ΕΠΑλΘ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.096.260,00 619.104,68 56,47%
ΕΠΑλΘ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 645.000,00 485.196,89 75,22%
ΣΥΝΟΛΟ 6.116.260,00 6.415.474,13 104,89%
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΠΑΑ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 66 66 11
ΠΑΑ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 26 26 5
ΕΠΑλΘ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 16 14 1
ΕΠΑλΘ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3 3 0
ΣΥΝΟΛΟ 111 109 17