Στο πλαίσιο του διακρατικού σχεδίου συνεργασίας “Ζωή στους Υγροβιότοπους” καταρτίστηκε “Βιβλίο αλιευτικής γαστρονομίας”, με σκοπό την ανάδειξη της αλιευτικής γαστρονομίας σε προστατευόμενες περιοχές.

Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠΑλΘ 2014-2020 και τα Τοπικά Προγράμματα CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΕΤΑΝΑΜ, ΑΝ.ΟΛ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ, ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ και FLAG SAMOKOV.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο:

ΒΙΒΛΙΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ