Στο ακόλουθο αρχείο μπορείτε να δείτε τον προσωρινό πίνακα αποτελεσμάτων αξιολόγησης για τις επενδύσεις δημοσίου χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER (σκέλος ΕΠΑλΘ):

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ