Στο ακόλουθο αρχείο μπορείτε να δείτε τον οριστικό πίνακα αποτελεσμάτων αξιολόγησης για τις επενδύσεις δημοσίου χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER (σκέλος ΕΠΑλΘ):

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ