Η ΕΔΠ CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης, που υποβλήθηκαν στην 2η Πρόσκληση για ιδιωτικές επενδύσεις του Τοπικού Προγράμματος (ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)»).

Στο πλαίσιο αυτό, αναρτάται ο πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων, ο οποίος θα οριστικοποιηθεί μετά την εξέταση τυχόν υποβληθεισών ενδικοφανών προσφυγών/ενστάσεων και την οριστικοποίηση της βαθμολογικής ακολουθίας των δικαιούχων. Στην παρούσα φάση, είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση των αιτήσεων στήριξης που αξιολογήθηκαν ως «ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ».

Η διαδικασία γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων στους δικαιούχους έχει ως εξής:

  1. ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ (www.aitoliki.gr) του πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων και των οδηγιών υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής/ένστασης, στις 13/12/2023
  2. αποστολή του πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων και των οδηγιών υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής/ένστασης στα e-mails των δικαιούχων, όπως αυτά δηλώθηκαν στην αίτηση στήριξης, στις 13/12/2023. Οι χρήστες των emails παρακαλούνται όπως αποστείλουν αποδεικτικό παραλαβής.
  3. σε περίπτωση που το λογισμικό αποστολής e-mails της ΟΤΔ αποστείλει ενημερωτικό μη παράδοσης/παραλαβής και επιπρόσθετα δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον δικαιούχο, ώστε να μας γνωστοποιήσει νέο e-mail, θα πραγματοποιείται ταχυδρομική αποστολή με courier. Επίσημο αποδεικτικό παράδοσης/παραλαβής των e-mails αποτελεί η σχετική ενημέρωση από το λογισμικό αποστολής e-mails της ΟΤΔ
  4. σε κάθε περίπτωση, θα πραγματοποιηθεί τηλεφωνική επισήμανση για την αποστολή των e-mails, με αποστολή μηνύματος SMS, στο σύνολο των δικαιούχων, σε κινητό τηλέφωνο που έχει δηλωθεί στην αίτηση στήριξης ή τελεί σε γνώση της ΟΤΔ.

Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής/ένστασης, επί του προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων, εντός 7 (επτά) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ. Η ενδικοφανής προσφυγή/ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr), με την ανάλογη τεκμηρίωση και επισυνάπτοντας τυχόν δικαιολογητικά.

Η υποβολή ενδικοφανών προσφυγών/ενστάσεων θα είναι δυνατή από την Πέμπτη 14/12/2023 και ώρα 08:00 έως την Παρασκευή 22/12/2023 και ώρα 17:00.

Στην περίπτωση αδυναμίας ανάρτησης του συνόλου των δικαιολογητικών της ένστασης στο ΠΣΚΕ, λόγω μη επαρκούς χώρου, τα συνημμένα τις ένστασης δικαιολογητικά κατατίθενται στο πρωτόκολλό της ΟΤΔ έως την 28/12/2023 και ώρα 13:00. Διευκρινίζεται ότι δεν θα λαμβάνεται υπόψη συμπληρωματικό δικαιολογητικό, σε περίπτωση που ήταν εφικτή η ανάρτησή του στο ΠΣΚΕ.

Σε περίπτωση, που δικαιούχος δεν επιθυμεί να υλοποιήσει το επενδυτικό του σχέδιο παρακαλούμε όπως μας αποστείλει υπεύθυνη δήλωση απόσυρσης της αίτησης στήριξης, με γνήσιο υπογραφής, αναφέροντας τους λόγους απόσυρσης.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα ακόλουθα αρχεία:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ_ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ_ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ_ΕΝΙΑΙΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ