Ο ΕΦ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ενέκρινε δυο νέες παρτίδες πληρωμής, συνολικής δημόσιας δαπάνης 36.243,07€, μέσω των οποίων ολοκληρώθηκαν δυο επιπλέον επενδυτικά σχέδια, τα οποία έχουν ενταχθεί στο σκέλος του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER που χρηματοδοτείται από το ΕΠΑλΘ. Ειδικότερα, ολοκληρώθηκαν τα ακόλουθα επενδυτικά σχέδια:

  • LA311-0470431 (εκσυγχρονισμός φυσικού ιχθυοτροφείου)
  • LA311-0470484 (εκσυγχρονισμός φυσικού ιχθυοτροφείου)

Η πορεία απορρόφησης των πόρων του τοπικού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και τις παραπάνω πληρωμές, έχει ως ακολούθως:

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΠΑΑ 4.375.000,00 5.916.661,00 135,24%
ΕΠΑλΘ 1.741.260,00 1.629.072,94 93,56%
ΣΥΝΟΛΟ 6.116.260,00 7.545.733,94 123,37%
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΠΑΑ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2.625.000,00 4.236.958,44 161,41%
ΠΑΑ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.750.000,00 1.679.702,56 95,98%
ΕΠΑλΘ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.096.260,00 963.564,98 87,90%
ΕΠΑλΘ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 645.000,00 665.557,96 103,19%
ΣΥΝΟΛΟ 6.116.260,00 7.545.783,94 123,37%
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΠΑΑ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 66 57 12
ΠΑΑ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 26 26 6
ΕΠΑλΘ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 16 14 8
ΕΠΑλΘ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3 3 2
ΣΥΝΟΛΟ 111 100 28