Ο ΕΦ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ενέκρινε δυο νέες παρτίδες πληρωμής, συνολικής δημόσιας δαπάνης 39.906,73€, μέσω των οποίων ολοκληρώθηκαν δυο επιπλέον επενδυτικά σχέδια (LA311-0470265 και LA311-0470437), τα οποία έχουν ενταχθεί στο σκέλος του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER που χρηματοδοτείται από το ΕΠΑλΘ.

Με τις προαναφερόμενες πληρωμές ολοκληρώθηκε το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που αφορούσαν εκσυγχρονισμούς φυσικών ιχθυοτροφείων στην λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου.

Η πορεία απορρόφησης των πόρων του τοπικού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και τις παραπάνω πληρωμές, έχει ως ακολούθως:

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΠΑΑ 4.375.000,00 5.916.661,00 135,24%
ΕΠΑλΘ 1.741.260,00 1.668.979,67 95,85%
ΣΥΝΟΛΟ 6.116.260,00 7.585.640,67 124,02%
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΠΑΑ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2.625.000,00 4.236.958,44 161,41%
ΠΑΑ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.750.000,00 1.679.702,56 95,98%
ΕΠΑλΘ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.096.260,00 1.003.471,71 91,54%
ΕΠΑλΘ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 645.000,00 665.557,96 103,19%
ΣΥΝΟΛΟ 6.116.260,00 7.585.690,67 124,02%
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΠΑΑ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 66 57 12
ΠΑΑ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 26 26 6
ΕΠΑλΘ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 16 14 10
ΕΠΑλΘ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3 3 2
ΣΥΝΟΛΟ 111 100 30