Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ανακοινώνει τον τελικό πίνακα κατάταξης της 2ης Πρόσκλησης ιδιωτικών επενδύσεων του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, βάσει των οποίων προωθούνται για ένταξη 10 επιπλέον ιδιωτικές επενδύσεις, συνολικού προϋπολογισμού 4.948.230,11€.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα κάτωθι αρχεία:

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ_ ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ_ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ