ΔΙΑΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ:
«ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Πολιτείας είναι η παραγωγή και διάθεση προϊόντων ποιότητας και υψηλής οικολογικής αξίας. Η υποστήριξη και ενίσχυση της βιολογικής παραγωγής είναι μια πρακτική προς αυτή την κατεύθυνση. Η βιολογική παραγωγή είναι ταυτόχρονα μια πρακτική παραγωγής αγροτικών προϊόντων και μια ιδεολογική προσέγγιση για τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον και την ανάδειξη της ηθικής διατροφικής αλυσίδας. Βασικός στόχος του διατοπικού σχεδίου συνεργασίας είναι η αναγνώριση της βιολογικής παραγωγής ως πολιτισμικό στοιχείο των τοπικών κοινωνιών, το οποίο συνεισφέρει στην ανάδειξη της ταυτότητας των περιοχών και συνδέεται άμεσα με τον τουριστικό τομέα. Στο Βιολογικό Τραπέζι της Νοτιοδυτικής Ελλάδας συμμετέχουν οι Αναπτυξιακές Εταιρείες: Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ – συντονίστρια ΟΤΔ, Αχαΐα Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, Φωκική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, Αναπτυξιακή Ν. Ηπείρου και Αμβρακικού Α.Ε. ΟΤΑ, Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. ΟΤΑ, Τριχωνίδα Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ και Αναπτυξιακή Ολυμπίας Α.Ε. ΟΤΑ.

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το θέμα της διατοπικής συνεργασίας αφορά την ανάδειξη και προβολή των βιολογικών προϊόντων στις περιοχές παρέμβασης των συμμετεχουσών εταιρειών, δημιουργώντας το βιολογικό τραπέζι, προβάλλοντας την πολιτισμική προσέγγιση και την οικολογική διάσταση, ενημερώνοντας τους καταναλωτές και δημιουργώντας δικτυώσεις του τουριστικού με τον αγροτικό τομέα και ιδιαίτερα με τον κλάδο της βιολογικής παραγωγής. Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του σχεδίου συνεργασίας είναι συνολικά τα ακόλουθα:

  • ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής παρέμβασης μέσω της προβολής των βιολογικών προϊόντων των συμμετεχουσών περιοχών καθώς και τοπικών συνταγών μαγειρεμένων με βιολογικά προϊόντα.
  • αύξηση της διάθεσης στην αγορά των βιολογικών προϊόντων. Κατά την διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου προβλέπονται δράσεις και ενέργειες που προβάλουν τα βιολογικά προϊόντα και επιδιώκεται να δοθούν κίνητρα σε παραγωγούς προς την παραγωγή και εμπορία βιολογικών προϊόντων.
  • βελτίωση της διατροφικής αλυσίδας των τουριστικών μονάδων καθώς η κατανάλωση βιολογικών και παραδοσιακών τοπικών προϊόντων που παράγονται χωρίς τη χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και άλλων χημικών συστατικών, είναι μία δραστηριότητα που αποσκοπεί να δώσει στον καταναλωτή υγιεινά προϊόντα και να προστατεύσει το περιβάλλον από τη χρήση χημικών ουσιών.
  • βελτίωση της εικόνας του τουριστικού προϊόντος καθώς το διατοπικό σχέδιο συνεργασίας στοχεύει στη σύνδεση του αγροτικού με τον τουριστικό τομέα, με αποτέλεσμα την βελτίωση της ποιότητας της διατροφικής αλυσίδας προβάλλοντας την πολιτισμική προσέγγιση και την οικολογική διάσταση του θέματος
  • αύξηση της τουριστικής κίνησης καθώς το διατοπικό σχέδιο συνεργασίας στοχεύει στη δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων και συνθηκών για να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν το οποίο θα επιφέρει αύξηση της τουριστικής κίνησης
  • βελτίωση της συνεργασίας αγροτικού με τουριστικό τομέα, καθώς θα με την υλοποίηση της δράσης Β.2 δικτύωση αγροτικού - τουριστικού τομέα θα πραγματοποιηθούν 5 εργαστήρια στις συμμετέχουσες ΟΤΔ, τα οποία θα συμβάλλουν και θα προωθήσουν την δικτύωση και συνεργασία μεταξύ των δύο τομέων ώστε να διευκολυνθεί η διοχέτευσή των βιολογικών προϊόντων στις μονάδες διανυκτέρευσης και εστίασης και να αξιοποιηθούν από αυτές.

ΔΡΑΣΕΙΣ

1.Εκπόνηση 7 μελετών (1 ανά Ο.Τ.Δ.) και 1 Κοινού Οδηγού Marketing με στόχο τον προσδιορισμό του κοινού-στόχου (target group) των βιολογικών προϊόντων, τον σχεδιασμό του μίγματος προβολή - προώθηση των βιολογικών προϊόντων και την επιλογή αποτελεσματικότερων καναλιών διανομής τους σε τουριστικά καταλύματα και μονάδες εστίασης.

2.Έκδοση και εκτύπωση εντύπου γαστρονομικής παράδοσης και οδικού χάρτη βιολογικών προϊόντων ΝΔ Ελλάδας, με στόχο την παρουσίαση των βιολογικών προϊόντων των συμμετεχουσών περιοχών καθώς και τοπικών συνταγών μαγειρεμένων με βιολογικά προϊόντα.

3.Φωτογράφηση τοπικών εδεσμάτων, βιολογικών προϊόντων και σημείων ενδιαφέροντος των συμμετεχουσών Ο.Τ.Δ. για την ολοκλήρωση του εντύπου γαστρονομικής παράδοσης και του χάρτη

4.Σχεδιασμός και ανάπτυξη υποσελίδας στις υπάρχουσες ιστοσελίδες των συμμετεχουσών εταίρων του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας με στόχο την προβολή και προώθηση των στόχων και αποτελεσμάτων του Σχεδίου.

5. Οργάνωση 5 εργαστηρίων ανά Ο.Τ.Δ. με στόχο τη δικτύωση του αγροτικού με τον τουριστικό τομέα.

6.Οργάνωση τοπικών ημερίδων και εκδηλώσεων στις περιοχές των συμμετεχουσών ΟΤΔ, για την ενημέρωση του κοινού για το όφελος των βιολογικών προϊόντων

7.Οργάνωση τελικής εκδήλωσης από τον συντονιστή εταίρο με τη συμμετοχή όλων των συμμετεχουσών ΟΤΔ, με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού για τα βιολογικά προϊόντα και για τα οφέλη που παρέχουν καθώς και για τα αποτελέσματα του σχεδίου συνεργασίας.

8.Δημιουργία και εκτύπωση παιδικού παραμυθιού για τα βιολογικά προϊόντα με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του παιδικού πληθυσμού για τα βιολογικά προϊόντα της περιοχής.

9.Διοικητική υποστήριξη του Σχεδίου Συνεργασίας, η οποία περιλαμβάνει τις δαπάνες συντονισμού και υλοποίησης του προτεινόμενου σχεδίου

Παραδοτέα

Κοινός Οδηγός Marketing

Description

Open

Μελέτη

Description

Open