8 Μάιος 23 | Προκυρήξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2, του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ (καταληκτική ημερομηνία 17/7/2023)

Στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και ειδικότερα του ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», η Ομάδα Τοπικής... »
8 Μάιος 23 | Προκυρήξεις

Ανακοίνωση – πρόσκληση για συμμετοχή μαθητών σε δράση διακρατικού σχεδίου συνεργασίας

Η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ υλοποιεί στην περιοχή της Ι.Π. Μεσολογγίου, Σχέδιο Διακρατικής Συνεργασίας με τίτλο «Ζωή στους Υγροβιότοπους», με στόχο την προβολή του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού και την ανάδειξη της παραγωγικής/αναπτυξιακής δραστηριότητας, μέσω δράσεων δικτύωσης, ανάδειξης και προβολής των τοπικών χαρακτηριστικών,... »
7 Απρίλιος 23 | Προκυρήξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πράξεων δημοσίου χαρακτήρα, στο πλαίσιο του ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2, του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ (καταληκτική ημερομηνία 9/6/2023)

Στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020» και της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής του ΕΠΑΛΘ 2014-2020», εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 3206/12.12.16 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η εφαρμογή προγράμματος τοπικής ανάπτυξης, της ΟΤΔ «ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε Ο.Τ.Α.».... »
1 Απρίλιος 23 | Προκυρήξεις

Προσωρινά αποτελέσματα για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση δημιουργίας βιβλίου αλιευτικής γαστρονομίας και εκτυπώσεις αντιτύπων αυτού

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση δημιουργίας βιβλίου αλιευτικής γαστρονομίας και εκτυπώσεις αντιτύπων αυτού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενέργειας «Ανάδειξη Πολιτιστικών Στοιχείων» της Πράξης «Ζωή στους Υγροβιότοπους», του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020. Ειδικότερα, η εταιρεία... »
1 Απρίλιος 23 | Προκυρήξεις

Προσωρινά αποτελέσματα για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών επιστημονικής καθοδήγησης και εποπτείας πιλοτικής εφαρμογής ορθής διαχείρισης λιμνοθαλάσσιων απορριμμάτων, κατάρτισης μελέτης οικονομικής και περιβαλλοντικής αποτύπωσης συλλεχθέντων απορριμμάτων, καθώς και κατάρτισης σχεδίου δράσης για την εφαρμογή πολιτικής ορθής διαχείρισης λιμνοθαλάσσιων απορριμμάτων

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών επιστημονικής καθοδήγησης και εποπτείας πιλοτικής εφαρμογής ορθής διαχείρισης λιμνοθαλάσσιων απορριμμάτων, κατάρτισης μελέτης οικονομικής και περιβαλλοντικής αποτύπωσης συλλεχθέντων απορριμμάτων, καθώς και κατάρτισης σχεδίου δράσης... »
13 Μάρτιος 23 | Προκυρήξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση δημιουργίας βιβλίου αλιευτικής γαστρονομίας και εκτυπώσεις αντιτύπων αυτού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενέργειας «Ανάδειξη Πολιτιστικών Στοιχείων», της Πράξης «Ζωή στους Υγροβιότοπους», του ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει ότι δημοσιεύει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος “για την ανάθεση δημιουργίας βιβλίου αλιευτικής γαστρονομίας και εκτυπώσεις αντιτύπων αυτού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενέργειας «Ανάδειξη Πολιτιστικών Στοιχείων», της Πράξης «Ζωή στους Υγροβιότοπους», του ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020”, με καταληκτική ημερομηνία... »
13 Μάρτιος 23 | Προκυρήξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών επιστημονικής καθοδήγησης και εποπτείας πιλοτικής εφαρμογής ορθής διαχείρισης λιμνοθαλάσσιων απορριμμάτων, κατάρτισης μελέτης οικονομικής και περιβαλλοντικής αποτύπωσης συλλεχθέντων απορριμμάτων, καθώς και κατάρτισης σχεδίου δράσης για την εφαρμογή πολιτικής ορθής διαχείρισης λιμνοθαλάσσιων απορριμμάτων

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει ότι δημοσιεύσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος “για την ανάθεση υπηρεσιών επιστημονικής καθοδήγησης και εποπτείας πιλοτικής εφαρμογής ορθής διαχείρισης λιμνοθαλάσσιων απορριμμάτων, κατάρτισης μελέτης οικονομικής και περιβαλλοντικής αποτύπωσης συλλεχθέντων απορριμμάτων, καθώς και κατάρτισης σχεδίου δράσης... »
4 Μάρτιος 23 | Προκυρήξεις

Προσωρινά αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης και λοιπών υπηρεσιών

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης και λοιπών υπηρεσιών, στο πλαίσιο της υλοποίησης Πράξεων διαπεριφερειακής και διακρατικής συνεργασίας του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής, που έχουν ενταχθεί στο Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας... »
15 Φεβρουάριος 23 | Προκυρήξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης και λοιπών υπηρεσιών, στο πλαίσιο της υλοποίησης Πράξεων διαπεριφερειακής και διακρατικής συνεργασίας του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής, που έχουν ενταχθεί στο Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει ότι προτίθεται να αναθέσει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης και λοιπών υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Συγκρότηση άτυπων τοπικών δικτύων και διακρατικού forum συνεργασίας. Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α αφορά τη δράση «Συγκρότηση άτυπων δικτύων και διακρατικού forum συνεργασίας» του σχεδίου διακρατικής... »
5 Ιανουάριος 23 | Προκυρήξεις

Προσωρινά αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση σύνταξης πρότασης τοπικού Προγράμματος LEADER

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση σύνταξης πρότασης τοπικού Προγράμματος LEADER. Τα προσωρινά αποτελέσματα εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΩΝ Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση Εκδήλωσης... »