1 Απρίλιος 23 | Προκυρήξεις

Προσωρινά αποτελέσματα για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση δημιουργίας βιβλίου αλιευτικής γαστρονομίας και εκτυπώσεις αντιτύπων αυτού

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση δημιουργίας βιβλίου αλιευτικής γαστρονομίας και εκτυπώσεις αντιτύπων αυτού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενέργειας «Ανάδειξη Πολιτιστικών Στοιχείων» της Πράξης «Ζωή στους Υγροβιότοπους», του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020. Ειδικότερα, η εταιρεία... »
1 Απρίλιος 23 | Προκυρήξεις

Προσωρινά αποτελέσματα για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών επιστημονικής καθοδήγησης και εποπτείας πιλοτικής εφαρμογής ορθής διαχείρισης λιμνοθαλάσσιων απορριμμάτων, κατάρτισης μελέτης οικονομικής και περιβαλλοντικής αποτύπωσης συλλεχθέντων απορριμμάτων, καθώς και κατάρτισης σχεδίου δράσης για την εφαρμογή πολιτικής ορθής διαχείρισης λιμνοθαλάσσιων απορριμμάτων

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών επιστημονικής καθοδήγησης και εποπτείας πιλοτικής εφαρμογής ορθής διαχείρισης λιμνοθαλάσσιων απορριμμάτων, κατάρτισης μελέτης οικονομικής και περιβαλλοντικής αποτύπωσης συλλεχθέντων απορριμμάτων, καθώς και κατάρτισης σχεδίου δράσης... »
13 Μάρτιος 23 | Προκυρήξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση δημιουργίας βιβλίου αλιευτικής γαστρονομίας και εκτυπώσεις αντιτύπων αυτού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενέργειας «Ανάδειξη Πολιτιστικών Στοιχείων», της Πράξης «Ζωή στους Υγροβιότοπους», του ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει ότι δημοσιεύει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος “για την ανάθεση δημιουργίας βιβλίου αλιευτικής γαστρονομίας και εκτυπώσεις αντιτύπων αυτού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενέργειας «Ανάδειξη Πολιτιστικών Στοιχείων», της Πράξης «Ζωή στους Υγροβιότοπους», του ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020”, με καταληκτική ημερομηνία... »
13 Μάρτιος 23 | Προκυρήξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών επιστημονικής καθοδήγησης και εποπτείας πιλοτικής εφαρμογής ορθής διαχείρισης λιμνοθαλάσσιων απορριμμάτων, κατάρτισης μελέτης οικονομικής και περιβαλλοντικής αποτύπωσης συλλεχθέντων απορριμμάτων, καθώς και κατάρτισης σχεδίου δράσης για την εφαρμογή πολιτικής ορθής διαχείρισης λιμνοθαλάσσιων απορριμμάτων

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει ότι δημοσιεύσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος “για την ανάθεση υπηρεσιών επιστημονικής καθοδήγησης και εποπτείας πιλοτικής εφαρμογής ορθής διαχείρισης λιμνοθαλάσσιων απορριμμάτων, κατάρτισης μελέτης οικονομικής και περιβαλλοντικής αποτύπωσης συλλεχθέντων απορριμμάτων, καθώς και κατάρτισης σχεδίου δράσης... »
4 Μάρτιος 23 | Προκυρήξεις

Προσωρινά αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης και λοιπών υπηρεσιών

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης και λοιπών υπηρεσιών, στο πλαίσιο της υλοποίησης Πράξεων διαπεριφερειακής και διακρατικής συνεργασίας του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής, που έχουν ενταχθεί στο Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας... »
15 Φεβρουάριος 23 | Προκυρήξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης και λοιπών υπηρεσιών, στο πλαίσιο της υλοποίησης Πράξεων διαπεριφερειακής και διακρατικής συνεργασίας του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής, που έχουν ενταχθεί στο Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει ότι προτίθεται να αναθέσει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης και λοιπών υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Συγκρότηση άτυπων τοπικών δικτύων και διακρατικού forum συνεργασίας. Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α αφορά τη δράση «Συγκρότηση άτυπων δικτύων και διακρατικού forum συνεργασίας» του σχεδίου διακρατικής... »
5 Ιανουάριος 23 | Προκυρήξεις

Προσωρινά αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση σύνταξης πρότασης τοπικού Προγράμματος LEADER

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση σύνταξης πρότασης τοπικού Προγράμματος LEADER. Τα προσωρινά αποτελέσματα εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΩΝ Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση Εκδήλωσης... »
16 Δεκέμβριος 22 | Προκυρήξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση σύνταξης πρότασης

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ δημοσιεύσει διαγωνισμό για την ανάθεση σύνταξης της πρότασης του νέου LEADER 2023-2027. Για οποιαδήποτε πληροφορία συμβουλευτείτε το επισυναπτόμενο αρχείο: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος... »
22 Αύγουστος 22 | Νέα & Ανακοινώσεις, Προκυρήξεις

Πίνακας κατάταξης για Σ.Μ.Ε. ενεργειών εμψύχωσης, πληροφόρησης και προβολής Υπομέτρου 19.4

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 140/2-8-2022, η Αιτωλική Αναπτυξιακή δημοσιοποιεί τον προσωρινό πίνακα κατάταξης. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο: Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 140/2-8-2022... »
2 Αύγουστος 22 | Προκυρήξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σ.Μ.Ε. για την υλοποίηση ενεργειών εμψύχωσης, πληροφόρησης & προβολής του ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.4

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. δημοσιοποιεί Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την υλοποίηση ενεργειών εμψύχωσης, πληροφόρησης και προβολής, του ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.4. Η σύμβαση θα συναφθεί με υποψήφιο που έχει την ειδικότητα του Μηχανικού Περιβάλλοντος. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δικαιολογητικών έχει οριστεί η 12/8/2022... »