16 Δεκέμβριος 22 | Προκυρήξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση σύνταξης πρότασης

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ δημοσιεύσει διαγωνισμό για την ανάθεση σύνταξης της πρότασης του νέου LEADER 2023-2027. Για οποιαδήποτε πληροφορία συμβουλευτείτε το επισυναπτόμενο αρχείο: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος... »
2 Αύγουστος 22 | Προκυρήξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σ.Μ.Ε. για την υλοποίηση ενεργειών εμψύχωσης, πληροφόρησης & προβολής του ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.4

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. δημοσιοποιεί Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την υλοποίηση ενεργειών εμψύχωσης, πληροφόρησης και προβολής, του ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.4. Η σύμβαση θα συναφθεί με υποψήφιο που έχει την ειδικότητα του Μηχανικού Περιβάλλοντος. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δικαιολογητικών έχει οριστεί η 12/8/2022... »
5 Ιούλιος 22 | Προκυρήξεις

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την δημιουργία κέντρου τουριστικής πληροφόρησης από τον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου (καταληκτική ημερομηνία 26/7/2022)

Το έργο “Δημιουργία Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης” χρηματοδοτείται από το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ. Περίληψη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων Ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  θα διενεργήσει ηλεκτρονικό Ανοικτό  (κάτω των ορίων) για την ανάδειξη αναδόχου για την Προμήθεια  με τίτλο: «Δημιουργία Κέντρου Τουριστικής... »
23 Ιούνιος 22 | Νέα & Ανακοινώσεις, Προκυρήξεις

Απόφαση ένταξης ιδιωτικών επενδύσεων LEADER Αλιείας, συνολικού προϋπολογισμού 3.120.672,57€

Με την υπ’ αριθμ. 116/23-6-2022 απόφαση ένταξης ολοκληρώθηκε η διαδικασία ένταξης των 16 ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ και ειδικότερα στον τομέα του τοπικού προγράμματος που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας. Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενταγμένων ιδιωτικών... »
24 Μάιος 22 | Νέα & Ανακοινώσεις, Προκυρήξεις

Tελικός πίνακας κατάταξης ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων πρόσκλησης 141/3-8-2021 (LEADER Aλιείας)

Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ενέκρινε τον τελικό πίνακα κατάταξης ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων, της πρόσκλησης 141/3-8-2021. Σύμφωνα με τον τελικό πίνακα κατάταξης, εντάσσεται και χρηματοδοτείται το σύνολο των υποβαλλόμενων προτάσεων, με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 1.560.336,18€ (συνολικό κόστος επενδύσεων 3.120.672,57€).... »
27 Απρίλιος 22 | Νέα & Ανακοινώσεις, Προκυρήξεις

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων αποτελεσμάτων πρόσκλησης 141/3-8-2021 (CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ)

Η ΕΔΠ CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ενέκρινε την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 141/3-8-2021 πρόσκλησης, με τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ». Σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους: εντάσσονται δέκα (10) επενδυτικά σχέδια (Πίνακας Ι δράσης Α και δράσης Β), έχουν αξιολογηθεί θετικά και απαιτούνται... »
21 Μάρτιος 22 | Προκυρήξεις

Διακήρυξη έργου “Ανάπτυξη δράσεων του φορέα Ελληνική Αστυνομία για την πρόληψη πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών σε δάση και δασικές εκτάσεις στην Αιτωλία” (Καταληκτική ημερομηνία 12/4/2022)

Η Ελληνική Αστυνομία δημοσιοποίησε την διακήρυξη του έργου “Ανάπτυξη δράσεων του φορέα Ελληνική Αστυνομία για την πρόληψη πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών σε δάση και δασικές εκτάσεις στην Αιτωλία”, προϋπολογισμού 137.219,98€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών έχει καθοριστεί η 12/4/2022 και ώρα 14:00.... »
3 Δεκέμβριος 21 | Προκυρήξεις

Η 15/12/2021 νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER (LEADER Αλιείας) Αιτωλικής Αναπτυξιακής

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER (LEADER Αλιείας) ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ παρατάθηκε έως την 15/12/2021 και ώρα 16:00, λόγω των καταστροφών που συντελέστηκαν στην περιοχή της Ι.Π. Μεσολογγίου, κατόπιν κακοκαιρίας. Η εν λόγω πρόσκληση δεν δινόταν να παραταθεί περαιτέρω, δεδομένου της ήδη πολύμηνης διάρκειά... »
16 Νοέμβριος 21 | Προκυρήξεις

4η τροποποίηση πρόσκλησης ιδιωτικών ΠΑΑ

Δείτε παρακάτω τα τροποποιημένα αρχεία της πρόσκλησης για την υποβολή ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων, στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER ΠΑΑ. 4η τροποποίηση πρόσκλησης οδηγός επιλεξιμότητας... »
8 Οκτώβριος 21 | Προκυρήξεις

(Έχει ενσωματωθεί τροποποίηση) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων, στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ (νέα καταληκτική ημερομηνία: 10/12/2021)

Στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3.3 του Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020 (ΕΠΑλΘ 2014-2020), ο Ενδιάμεσος Φορέας  Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, καλεί τους ενδιαφερόμενους (δυνητικούς δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα. Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση εφαρμόζονται στην περιοχή εφαρμογής Αλιείας του τοπικού... »