Ο Δήμος Αποδοτίας με την υπ’ αριθμό 95/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανέθεσε στην ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη για την αξιοποίηση των προγραμμάτων της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου τόσο από τον ίδιο τον Δήμο (δημόσια έργα) όσο και από τους κατοίκους του (ιδιωτικά έργα).

Η σχετική συνεργασία στηρίζεται στην αναγνώριση ότι:

  1. Η Δ΄ Προγραμματική Περίοδος παρέχει ευκαιρίες χρηματοδότησης τόσο για την υλοποίηση δημοσίων επενδύσεων όσο και για την υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων. Για την αξιοποίηση των σχετικών ευκαιριών απαιτείται τεχνογνωσία, εξειδικευμένη πληροφόρηση, επεξεργασία ιδεών, εμψύχωση ενδιαφερομένων και ωρίμανση προτάσεων.
  2. Ο Δήμος Αποδοτίας, σε συνάφεια με το ΑΡΘΡΟ 75, του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3643/2006) ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη της περιοχής του και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας, γεγονός που συνδέεται με την προώθηση και την υλοποίηση δημοσίων και ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων, εντός των γεωγραφικών του ορίων.
  3. Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α., με την μακρόχρονη δραστηριοποίησή της σε θέματα αξιοποίησης ευκαιριών από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, έχει συμβάλει στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής και διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και επάρκεια για την ορθή και αποτελεσματική υποστήριξη του Δήμου και των κατοίκων του, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα προγράμματα της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου και να υλοποιηθούν, στα όρια του Δήμου, δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Στις παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται:

  1. η παροχή υπηρεσιών επιστημονικού και τεχνικού συμβούλου για την αξιοποίηση των προγραμμάτων της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου από τον Δήμο Αποδοτίας
  2. η ενημέρωση των κατοίκων του Δήμου Αποδοτίας, με κάθε δυνατό τρόπο, για την προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων, που ενισχύονται από τα προγράμματα της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου
  3. η εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Αξιοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων