Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ανέλαβε την παροχή τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, στην Ρουμανική Μη Κυβερνητική Οργάνωση “CATALACTICA”, στο πλαίσιο του προγράμματος “PROACTIVE – FROM MARGINAL TO INCLUSIVE”. Η συνεργασία θεμελιώθηκε στη βάση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για την κεφαλοποίηση της τεχνογνωσίας που έχει αποκτήρσει η εταιρεία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και στην εφαρμογή ευρωπαϊκών ή/και αναπτυξιακών πολιτικών.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ έχει αναλάβει:

  • τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε ζητήματα ανάπτυξης και ενίσχυσης της κοινωνικής οικονομίας
  • τη μεταφορά καλών πρακτικών στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας
  • την υποστήριξη για τη δημιουργία Κέντρου Προώθησης Κοινωνικής Οικονομίας
  • τη μεταφορά τεχνογνωσίας για τη διοργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας
  • την υποστήριξη και συμβουλευτική σε ζητήματα επαγγελματικής κατάρτισης ΜΚΟ στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας
  • την μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα δημοκρατικού προγραμματισμού και συγκρότησης δικτύων
  • την εκπόνηση έκθεσης για την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική οικονομία