Κατεβάστε τα παραδοτέα της Διατοπικής Συνεργασίας
"Δυτική Ελλάδα – Γης Ύδατα"

Αφίσες

Αφίσα Αιτωλίας
Αφίσα Κοινή

Εκπαιδευτικό Πακέτο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Φυλλάδιο
CD

Πινακίδες πληροφόρησης

Κάκαβος
Ποριάρης

Έκθεμα Χλωρίδας και Πανίδας των Ποτάμιων Οικοσυστημάτων

Εύηνος

Έντυπο διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος


Λεύκωμα για τους Παρυδάτιους Πολιτισμούς


Χάρτης περιοχής Ευήνου


Διατοπική Συνεργασία “Δυτική Ελλάδα – Γης Ύδατα”

Η αξιοποίηση και ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων αποτελεί βασικό στόχο όλων των εμπλεκομένων σε ζητήματα τοπικής ανάπτυξης, με κοινή πεποίθηση ότι οι πόροι αυτοί αποτελούν σημαντική κληρονομιά, που πρέπει να διαφυλαχθεί για τις μελλοντικές γενιές.

Στην Διατοπική Συνεργασία «Δυτική Ελλάδα – Γης Ύδατα» εμπλέκονται οι Αναπτυξιακές Εταιρείες της Δυτικής Ελλάδας: ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α., ως Συντονιστής Εταίρος του σχεδίου, ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. Ο.Τ.Α., ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. και ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Η διατοπική αυτή συνεργασία προβάλλει και την σημασία της ύπαρξης συνεργασιών σε περιφερειακό επίπεδο.

Μέσα από τις επιμέρους δράσεις του διατοπικού σχεδίου “Δυτική Ελλάδα – Γης Ύδατα”, διαφαίνεται μια νέα αντίληψη για το περιβάλλον, την οποία προσπαθούν να καθιερώσουν στις τοπικές κοινωνίες οι τέσσερις Ο.Τ.Δ., θέτοντας τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον ως κοινό αγαθό και βασικό συστατικό για την ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και σημαντικό παράγοντα της ποιότητας ζωής.

simple-ideas!