ΤοπΣΑ: ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Τίτλος Πράξης: «Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης στην Αιτωλία»

Φορέας Υλοποίησης: Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΙΤΩΛΙΑ»

· Συντονιστής: ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ

· ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

· ΑΛΚΥΟΝΗ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΓΟΝΕΩΝ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΩΝ

· ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.

· ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

· ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

· ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

· ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

· ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ «Η ΕΝΩΣΗ»

· ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ

· ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

· ΚΕΚ ΑΛΦΑ ΕΠΕ

Περιοχή παρέμβασης

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης αποτελούν οι Δήμοι Ναυπακτίας, Ι.Π. Μεσολογγίου και Θέρμου. Η περιοχή αποτελεί τμήμα της περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης: 01/07/2013 – 31/12/2014

Στόχος της Πράξης είναι η συγκρότηση Δικτύου Προώθησης της Απασχόλησης στην Αιτωλία, το οποίο θα εφαρμόσει τοπική στρατηγική για την απασχόληση ανέργων, νέων επιστημόνων και αγροτών, με κύρια χαρακτηριστικά της τοπικής στρατηγικής: τον συντονισμό των φορέων και της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, τη συνέργεια παρεμβάσεων και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και την αξιοποίηση νέων και καινοτόμων επιχειρηματικών πεδίων.

Βασικό στοιχείο της Πράξης αποτελεί αφενός η παράλληλη προσέγγιση και υποστήριξη ωφελούμενων και επιχειρήσεων, προκειμένου οι δράσεις υποστήριξης των ωφελούμενων να αναπτύσσονται λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των επιχειρήσεων, που συμμετέχουν ενεργά στο σχέδιο δράσης και ταυτόχρονα υποστηρίζονται από αυτό για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους (businessdrivennetworking) και αφετέρου η αξιοποίηση νέων και καινοτομικών επιχειρηματικών πεδίων (κοινωνικές επιχειρήσεις, ηλεκτρονικό επιχειρείν).

Παραγόμενο προϊόν της Πράξης είναι η εφαρμογή τοπικής στρατηγικής για την απασχόληση, μέσω της συγκρότησης Δικτύου Προώθησης της Απασχόλησης, στο οποίο εμπεριέχεται η δημιουργία τοπικού δικτύου επιχειρήσεων (LearningNetwork), επιδιώκοντας την ένταξη 120 ωφελούμενων στην αγορά εργασίας.

Τομείς Παρέμβασης

Τομέας παρέμβασης Στόχος
Τουριστικός τομέας Ενίσχυση τουριστικού τομέα / τοποθέτηση 25 ωφελούμενων σε θέσεις εργασίας
Κλάδος μεταποίησης/τυποποίησης Ενίσχυση κλάδου μεταποίησης-τυποποίησης/ τοποθέτηση 25 ωφελούμενων σε θέσεις εργασίας
Τομέας κοινωνικής οικονομίας Ανάπτυξη τομέα κοινωνικής οικονομίας/δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων / απασχόληση 20 ωφελούμενων σε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις
Τομέας διαδικτυακής οικονομίας Ανάπτυξη τομέα διαδικτυακής οικονομίας / δημιουργία e-shops από 50 ωφελούμενους

Ομάδες Στόχου

Οι ομάδες στόχου της Πράξης είναι:

§ Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ

§ νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί, απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών) εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

o Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από την 02-01-2011 και μετά

o Δύναται να ενταχθούν στο πρόγραμμα και όσοι έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος από την 01-01-2010 και μετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους, με την προϋπόθεση ότι από την 02-01-2011 και μετά, έχουν προβεί σε πρώτη μεταβολή έδρας σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο. Ως ημερομηνία έναρξης θα θεωρείται η πρώτη μεταβολή

o Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας τους, μεγαλύτερο των (6) ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για τις λοιπές κατηγορίες) ή της απόκτησης της ειδικότητας τους (για τους ιατρούς). Όταν στο χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών περιλαμβάνεται χρόνος παρακολούθησης κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, ο χρόνος αυτός παρατείνει αντίστοιχα το όριο των (6) ετών. Η ανωτέρα ρύθμιση δεν αφορά τους ιατρούς

o Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής το διάστημα των έξι (6) ετών υπολογίζεται από την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ

o Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ το διάστημα των έξι (6) ετών, υπολογίζεται από την λήψη του πτυχίου

o Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους) πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Για όσους έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το όριο αυτό παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστημα που αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές. Κατά τον υπολογισμό της ηλικίας του ωφελούμενου θα λαμβάνεται υπόψη η τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεως του. Οι μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη εφόσον υπάρχει αναγνώριση τους από το ΔΟΑΤΑΠ

o Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία Δ.Ο.Υ. για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000,00€. Ειδικά για τις κατηγορίες νέων επιστημόνων για τις οποίες απαιτείται πρακτική άσκηση για την απόκτηση ειδικότητας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπως ιατροί, δικηγόροι κ.α.), η αμοιβή τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν υπολογίζεται ως εισόδημα προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα

o Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής

o Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και

o Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι).

Στους ωφελούμενους δεν εντάσσονται όσοι έχουν ιδρύσει τις κάτωθι μορφές εταιρειών:

Ø Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.)

Ø Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες

Ø Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ., εκτός της έναρξης δραστηριότητας ιατρού άνευ ειδικότητας, η οποία δεν υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, τους (12) μήνες

§ ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000,00€ για το οικονομικό έτος 2011, το δε ατομικό πραγματικό ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€

Ο αριθμός των ωφελούμενων του σχεδίου δράσης ανέρχεται σε 120 άτομα.

Δράσεις:

1. Μελέτη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης της τοπικής αγοράς εργασίας (δράση 1), μέσω της οποίας αναδεικνύονται προβλήματα και αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής παρέμβασης και τεκμηριώνεται το περιεχόμενο του σχεδίου δράσης

2. Συντονισμός και διαχείριση της Πράξης (δράση 2). Η δράση αφορά κάθε ενέργεια λειτουργίας της Α.Σ. και συντονισμού και διαχείρισης της Πράξης

3. Δημοσιότητα – ευαισθητοποίηση ομάδων στόχου, ευαισθητοποίηση εργοδοτών (δράσεις 3 & 4), για την προβολή της Πράξης, την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση – προσέλκυση των ομάδων στόχου και της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, καθώς και για τη συνεχή ενημέρωση των ενδιαφερόμενων και τη διασφάλιση ότι η Πράξη θα είναι συνεχώς στην επικαιρότητα

4. Επιλογή – διάγνωση αναγκών ωφελούμενων (δράση 5), για την επιλογή των ωφελούμενων και τη διάγνωση των αναγκών τους, ώστε να ωφεληθούν αποτελεσματικά από τις δράσεις της Πράξης

5. Εκπόνηση μελετών (δράση 6), για την υποστήριξη της Πράξης και κύρια για την υποστήριξη της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας e-shops

6. Δικτύωση σε τοπικό επίπεδο (δράση 7) και ηλεκτρονική δικτύωση (δράση 8), για τη συγκρότηση Δικτύου Προώθησης της Απασχόλησης, τη λειτουργία δικτύου επιχειρήσεων, την υποστήριξη της Πράξης από φορείς που δεν συμμετέχουν στην Α.Σ. και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας

7. Λειτουργία Δομής Συμβουλευτικής, Υποστήριξης και Προώθησης της Απασχόληση (δράση 9), για την συμβουλευτική υποστήριξη ωφελούμενων και της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας και την υποστήριξη της δημιουργίας επιχειρήσεων από ωφελούμενους

8. Επιμόρφωση (δράση 10, 11 & 12) και κατάρτιση (δράσεις 13, 14, 15, 16 & 17) ωφελούμενων για τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους και την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους στην αγορά εργασίας, καθώς και για την δραστηριοποίησή τους σε νέα και καινοτόμα επιχειρηματικά πεδία

9. Υλοποίηση δράσεων διακρατικής συνεργασίας (δράση 18) για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την εξαγωγή νέων καινοτομικών προσεγγίσεων, την οργανωμένη μάθηση και την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων

  • Πρόσκληση
  • Αφίσσα
  • Φυλλάδιο