Οι δράσεις του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας αναφέρονται στο ακόλουθο αρχείο:

Δράσεις ΕΠΑλΘ

  • Πρόσκληση
  • Αφίσσα
  • Φυλλάδιο