Στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «EQUAL» υλοποιήθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας το πρόγραμμα «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα για την καταπολέμηση του Αποκλεισμού». Το πρόγραμμα αυτό παρείχε ευκαιρία ένταξης στην αγορά εργασίας σε άτομα που ανήκαν σε ευπαθή κοινωνικές ομάδες (άτομα με ειδικές ανάγκες, τσιγγάνους, άνεργες γυναίκες, άνεργους νέους που στερούνταν επαγγελματικής εμπειρίας) και πλήττονταν από την ανεργία. Οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που προαναφέρονται βιώνουν την ανεργία εξαιτίας των κοινωνικών προκαταλήψεων που επικρατούν εις βάρος τους, της χαμηλής ανταγωνιστικότητάς τους στην αγορά εργασίας, λόγω των χαμηλών ποσοστών ή της ανεπαρκούς επαγγελματικής τους εμπειρίας, καθώς και της έλλειψης αυτοπεποίθησης, με αποτέλεσμα να εγκλωβίζονται στο περιθώριο.

Η πρωτοβουλία «EQUAL» αποσκοπούσε κατά κύριο λόγο στην καταπολέμηση αυτών των διακρίσεων και των ανισοτήτων, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Τι είναι κοινωνική οικονομία;

Η κοινωνική οικονομία είναι ο χώρος της οικονομίας που βρίσκεται ανάμεσα στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα και στον οποίο διεξάγονται οικονομικές δραστηριότητες με κοινωνικούς σκοπούς και στόχους. Η κοινωνική οικονομία αποτελείται από οικονομικές δραστηριότητες επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών, των οποίων η ηθική, ο τρόπος λειτουργίας και οι στόχοι συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία:

 • Δραστηριοποίηση με στόχο την εξυπηρέτηση των μελών τους ή το συλλογικό όφελος
 • Διαχειριστική αυτονομία
 • Δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων
 • Ανάπτυξη με προτεραιότητα τις ανάγκες των ανθρώπων και της απασχόλησης.

Ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας χαρακτηρίζεται από δραστηριότητες εντάσεως εργασίας και περιλαμβάνει εκτός των οικονομικών δραστηριοτήτων και πολλές εθελοντικές πρωτοβουλίες, συμβάλλοντας στην τοπική ανάπτυξη και τη δημιουργία απασχόλησης.

Γενικοί Στόχοι

Με βάση τα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα της περιοχής, οι γενικοί στόχοι του προγράμματος ήταν οι εξής:

 • Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες και συγκεκριμένα δημιουργία δύο Κοινωνικών Επιχειρήσεων με 16 νέες θέσεις εργασίας που τόσο έχουν ανάγκη οι μειονεκτούσες ομάδες της Αιτωλοακαρνανίας, η μία επιχείρηση, με έδρα το Αγρίνιο και αντικείμενο την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Συντήρηση Κήπων και η άλλη με έδρα τη Ναύπακτο και αντικείμενο την προώθηση του Πολιτισμού και την Παροχή Υπηρεσιών στον Τουρισμό. Το ποσό της επιδότησης ανερχόταν στα 184,092 € και οι άνεργοι που προέρχονταν από τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες συμμετείχαν στις επιχειρήσεις είτε ως επιχειρηματίες είτε ως εργαζόμενοι.
 • Λειτουργία δύο Γραφείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (Αγρίνιο και Ναύπακτο) για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (παρακολούθηση και στήριξη) στα άτομα που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις.
 • Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας για την προώθηση της συνεργασίας των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων του νομού σε θέματα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.
 • Εκπαίδευση των 16 ανέργων – στελεχών των δύο Κοινωνικών Επιχειρήσεων στις αντίστοιχες ειδικότητες και την προώθησή τους στις κατάλληλες θέσεις των επιχειρήσεων.
 • Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινής γνώμης της Αιτωλοακαρνανίας σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας και αποκλεισμού ευπαθών ομάδων από την αγορά εργασίας.
 • Διακρατική συνεργασία για την ανταλλαγή εμπειριών, μεθόδων και απόψεων στην προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.
 • Εξαγωγή συμπερασμάτων και δημιουργία εργαλείων έτσι ώστε αυτό το πιλοτικό για όλη την Ευρώπη πρόγραμμα να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη δημιουργία και τη βιωσιμότητα των Κοινωνικών Επιχειρήσεων.
 • Πρόσκληση
 • Αφίσσα
 • Φυλλάδιο