Η κοινοτική πρωτοβουλία LEADER+ είναι μια από τις πρωτοβουλίες της Ε.Ε. κατά την 3η προγραμματική περίοδο (2000-2006).

Στα πλαίσια των κατευθυντήριων γραμμών που ανακοινώθηκαν από την Επιτροπή Ε.Ε./C139/18.5.2000 εκπονήθηκε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που εγκρίθηκε με την αριθ. E(2001)3562/19.11.2001 απόφασή της.

Το πρόγραμμα αυτό εξυπηρετεί τους γενικούς στόχους τους οποίους έχει αναλάβει η Κοινότητα και ιδιαίτερα την προώθηση της ανάπτυξης και της διαρθρωτικής προσαρμογής των αναπτυξιακά καθυστερημένων περιφερειών.

Συμβάλλει στην προσπάθεια της Κοινότητας για οικονομική και κοινωνική συνοχή μέσω της ισόρροπης αειφόρου ανάπτυξης, της αύξησης της απασχόλησης, της εξασφάλισης ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος.

Εξυπηρετεί, επίσης, τους γενικούς στόχους που έχουν υιοθετηθεί στα πλαίσια του ΚΠΣ ΙΙΙ για τον αγροτικό τομέα και ιδιαίτερα «τη βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου και την αποκατάσταση της διαταραγμένης κοινωνικής και περιβαλλοντικής ισορροπίας».

Οι στόχοι του Προγράμματος επιτυγχάνονται με δράσεις που στοχεύουν όχι μόνο στο παραγωγικό σύστημα αλλά επιπρόσθετα στον πολιτισμό και το περιβάλλον και η επιτυχία τους βασίζεται στην βούληση και την ικανότητα των Τοπικών Κοινωνιών να αναλάβουν την ευθύνη για την ανάπτυξη των περιοχών τους.

Οι αναπτυξιακοί στόχοι του Leader +

Το Εθνικό Πρόγραμμα LEADER+ υιοθετεί δύο γενικούς αναπτυξιακούς στόχους:

1ος ΣΤΟΧΟΣ: Η Ολοκληρωμένη, υψηλής ποιότητας, αειφόρος ανάπτυξη της υπαίθρου μέσω πιλοτικών εφαρμογών.

Ο στόχος αυτός βρίσκεται σε αντιστοιχία με τις προτεραιότητες της Ε.Ε. για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών περιοχών.

Με το στόχο αυτό επιδιώκεται η ανάπτυξη και αξιοποίηση των περιοχών εφαρμογής με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, ώστε να αμβλυνθούν τα μειονεκτήματα τους και να μειωθούν οι ανισότητες που παρατηρούνται στην ποιότητα ζωής μεταξύ των κατοίκων των ορεινών και μη ορεινών περιοχών.

H επίτευξη του παραπάνω στόχου θα επιδιωχθεί μέσω των ακόλουθων ειδικών στόχων:

 • Διαφοροποίηση του οικονομικού περιβάλλοντος για τη διατήρηση και βελτίωση του κοινωνικοοικονομικού ιστού των περιοχών παρέμβασης.
 • Προώθηση ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και σε ομάδες κοινωνικού αποκλεισμού.
 • Ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για τη διατήρηση και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Βελτίωση των υπηρεσιών και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων με την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και τη χρήση ειδικών αναπτυξιακών τεχνικών.
 • Ενίσχυση της τοπικής εταιρικής σχέσης.

2ος ΣΤΟΧΟΣ: Η ενίσχυση της προσπάθειας για άρση της απομόνωσης των περιοχών σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

Ο στόχος αυτός βρίσκεται σε αντιστοιχία με τις προτεραιότητες της Ε.Ε. για ανάπτυξη, διατήρηση και ενίσχυση ενός βιώσιμου κοινωνικού ιστού στις αγροτικές περιοχές.

H επίτευξη του παραπάνω στόχου θα επιδιωχθεί μέσω των ακόλουθων ειδικών στόχων:

 • Ενδυνάμωση των διακλαδικών και διατομεακών σχέσεων της τοπικής οικονομίας.
 • Χρήση νέας τεχνολογίας για την καλύτερη πρόσβαση των προϊόντων της αγοράς.
 • Ενίσχυση της ικανότητας δικτύωσης και συνεργασιών.

Οι στόχοι του προγράμματος θα επιτευχθούν με την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης αναπτυξιακής στρατηγικής για κάθε περιοχή παρέμβασης, που θα αναπτύσσεται γύρω από ένα σημαντικό θέμα, το «Θέμα Συσπείρωσης».

Η ανάδειξη του θέματος συσπείρωσης θα εξαρτηθεί από το χαρακτήρα και τις ανάγκες κάθε περιοχής, ενώ παράλληλα θα πρέπει να εξυπηρετείται η αρχή της συμπληρωματικότητας και της συνέργειας όλων των παρεμβάσεων στην περιοχή.

Περιοχές στις οποίες εφαρμόζεται η Κ.Π. Leader +

Το Ε.Π. κοινοτικής πρωτοβουλίας LEADER+ της Χώρας μας θα εφαρμοσθεί σε ορεινές περιοχές (που έχουν χαρακτηρισθεί με την οδηγία 75/268/ΕΟΚ), καθώς και νησιωτικές περιοχές, στις οποίες παρουσιάζεται η εντονότερη κοινωνικοοικονομική υστέρηση μεταξύ των αγροτικών περιοχών της Χώρας.

Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις είναι δυνατή η επέκταση της περιοχής εφαρμογής σε μειονεκτικές περιοχές (που έχουν χαρακτηρισθεί με την οδηγία 75/268/ΕΟΚ), εφόσον αυτές:

 • είναι γεωγραφικά εφαπτόμενες με τις ορεινές περιοχές
 • αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά προβλήματα
 • παρουσιάζουν αναπτυξιακή προοπτική
 • συμβάλλουν στην αναπτυξιακή προοπτική της ορεινής περιοχής, αποτελώντας πόλο έλξης και ανάπτυξης αυτής.

Κατ΄ εξαίρεση και σε κομβικά σημεία εκτός περιοχής παρέμβασης, όπως ορίζεται παραπάνω, είναι δυνατή η εφαρμογή δράσεων, οι οποίες συμβάλλουν στη στήριξη της αναπτυξιακής διαδικασίας της περιοχής εφαρμογής (π.χ. δράσεις προβολής – προώθησης, συνεργασίες, δικτυώσεις, αξιοποίηση περιοχών Natura 2000).

Περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος

Η περιοχή παρέμβασης της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ είναι ένα ενιαίο γεωγραφικά σύστημα καταλαμβάνοντας σημαντικά τμήματα των Νομών Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδος. Στο τέλος του ενημερωτικού οδηγού επισυνάπτεται χάρτης της περιοχής παρέμβασης όπου επισημαίνεται η αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των προγραμμάτων.

Η περιοχή παρέμβασης ανήκει διοικητικά σε 10 Δήμους. Όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα είναι ορεινές περιοχές σύμφωνα με την οδηγία 75/268 της ΕΟΚ.

Στην περιοχή εφαρμόζεται το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδος (ΠΕΠ Ορεινών Όγκων Ναυπακτίας) και Ο.Π.Α.Α.Χ. Υπουργείου Γεωργίας (Δήμοι: Ευπαλίου, Βαρδουσίων). Επισυνάπτεται χάρτης της περιοχής παρέμβασης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Έκταση και πληθυσμός Ο.Τ.Α της περιοχής παρέμβασης σύμφωνα με την οδηγία 75/268 της εοκ. περιοχεσ εφαρμογης leader+ – ο.π.α.α.χ & ΠΕΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ.

Νομός Αιτωλοακαρνανίας

Δημοτικό Διαμέρισμα

Έκταση (τετ. χλμ.)

Πληθυσμός (στοιχεία 2001)

Χαρακτηρισμός

Ο.Π.Α.Α.Χ – LEADER+

(75/268/EOK)

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

Μακύνεια

533

Ορεινή

LEADER+

Μολύκρειο

734

Ορεινή

LEADER+

Σύνολο

50,8

1.267

ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ

Άνω Χώρα

19

404

Ορεινή

ΠΕΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ -LEADER+

Αμπελακιώτισσα

13,6

231

Ορεινή

ΠΕΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ -LEADER+

Αναβρυτή

9,2

103

Ορεινή

ΠΕΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ -LEADER+

Ασπριά

10,5

137

Ορεινή

ΠΕΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ- LEADER+

Γραμμένη Οξυά

15,4

150

Ορεινή

ΠΕΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ -LEADER+

Γρηγόρι

7,6

74

Ορεινή

ΠΕΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ -LEADER+

Ελατόβρυση

17,3

108

Ορεινή

ΠΕΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ -LEADER+

Ελατού

11,7

154

Ορεινή

ΠΕΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ -LEADER+

Καλλονή

6,9

27

Ορεινή

ΠΕΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ -LEADER+

Καταφύγιο

23,4

256

Ορεινή

ΠΕΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ -LEADER+

Κάτω Χώρα

9,4

44

Ορεινή

ΠΕΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ -LEADER+

Κεντρική

8,7

77

Ορεινή

ΠΕΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ -LEADER+

Κοκκινοχώρι

11,4

91

Ορεινή

ΠΕΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ- LEADER+

Κρυονέρια

23,7

122

Ορεινή

ΠΕΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ -LEADER+

Κυδωνέα

9,1

44

Ορεινή

ΠΕΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ -LEADER+

Λεύκα

14,5

95

Ορεινή

ΠΕΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ -LEADER+

Λιμνίτσα

7,6

90

Ορεινή

ΠΕΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ -LEADER+

Μανδρινή

12,6

84

Ορεινή

ΠΕΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ -LEADER+

Πόδος

6,7

10

Ορεινή

ΠΕΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ -LEADER+

Τερψιθέα

19,2

333

Ορεινή

ΠΕΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ -LEADER+

Σύνολο

257,5

2.634

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Άγιος Γεώργιος

36,1

877

Ορεινή

LEADER+

Άνω Κουδούνι

16,4

94

Ορεινή

LEADER+

Ελληνικά

19,7

483

Ορεινή

LEADER+

Μούσουρα

11,8

212

Ορεινή

LEADER+

Ρέτσινα

19,5

196

Ορεινή

LEADER+

(*) Οικ. Χούνιστα & Καρίτσα

LEADER+

Σύνολο

103,5

1.862

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Αφροξυλιά

17,7

453

Ορεινή

ΠΕΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ -LEADER+

Βελβίνα

10,7

124

Ορεινή

LEADER+

Βλαχομάνδρα

17,1

266

Ορεινή

ΠΕΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ -LEADER+

Βομβοκού

11,8

319

Ορεινή

ΠΕΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ -LEADER+

Δάφνη

10

778

Ορεινή

ΠΕΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ -LEADER+

Μαμουλάδα

7,9

430

Ορεινή

ΠΕΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ- LEADER+

Νεόκαστρο

11,1

117

Ορεινή

ΠΕΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ -LEADER+

Ξηροπήγαδο

2,1

474

Ορεινή

LEADER+

Παλαιοχωράκι

11,5

83

Ορεινή

ΠΕΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ -LEADER+

Πιτσιναίικα

14

215

Ορεινή

ΠΕΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ -LEADER+

Ριγάνιο

19,2

335

Ορεινή

ΠΕΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ -LEADER+

Σκάλα

7,8

536

Ορεινή

ΠΕΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ- LEADER+

Σύνολο

140,9

4.130

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ

Άγιος Δημήτριος

15

133

Ορεινή

ΠΕΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ -LEADER+

Αράχωβα

19

250

Ορεινή

ΠΕΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ -LEADER+

Αχλαδόκαστρο

9,1

123

Ορεινή

ΠΕΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ -LEADER+

Δενδροχώρι

5,8

26

Ορεινή

ΠΕΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ- LEADER+

Καστανέα

7,5

81

Ορεινή

ΠΕΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ -LEADER+

Κλεπά

16,4

305

Ορεινή

ΠΕΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ -LEADER+

Λιβαδάκι

12,8

52

Ορεινή

ΠΕΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ -LEADER+

Νεοχώρι

19

153

Ορεινή

ΠΕΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ -LEADER+

Περδικόβρυση

9,1

27

Ορεινή

ΠΕΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ -LEADER+

Περίστα

11,6

116

Ορεινή

ΠΕΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ -LEADER+

Πλάτανος

23,2

407

Ορεινή

ΠΕΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ- LEADER+

Χόμορη

21,2

105

Ορεινή

ΠΕΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ -LEADER+

Σύνολο

169,7

1.778

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΝΗΣ

Ανθόφυτο

16

170

Ορεινή

ΠΕΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ -LEADER+

Γάβρος

8,6

87

Ορεινή

ΠΕΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ -LEADER+

Ελευθέριανη

13,5

213

Ορεινή

ΠΕΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ -LEADER+

Παλαιόπυργος

20,3

232

Ορεινή

ΠΕΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ- LEADER+

Στύλια

8,6

162

Ορεινή

ΠΕΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ -LEADER+

Πυλλήνη *

56,9

1.154

Ορεινή

ΠΕΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ -LEADER+

Σύνολο

123,9

2.018

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΕΙΑΣ

Άνω Βασιλική

7,9

178

Ορεινή

LEADER+

Γαυρολίμνη

11,7

363

Ορεινή

LEADER+

Καλαβρούζα

25

132

Ορεινή

LEADER+

Κάτω Βασιλική

10,7

330

Ορεινή

LEADER+

Τρίκορφο

24,2

445

Ορεινή

LEADER+

Σύνολο

79,5

1.448

Νομός Ευρυτανίας

Δημοτικό Διαμέρισμα

Έκταση (τετ. χλμ.)

Πληθυσμός (στοιχεία 2001)

Χαρακτηρισμός

Ο.Π.Α.Α.Χ – LEADER+

(75/268/EOK)

ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ

Άμπλιανη

37,3

257

Ορεινή

LEADER+

Δομνίστα

32,2

696

Ορεινή

LEADER+

Κρίκελλο

51,7

518

Ορεινή

LEADER+

Μεσοκώμη

25,7

129

Ορεινή

LEADER+

Ροσκά

26,8

126

Ορεινή

LEADER+

Σταύλοι

18,3

305

Ορεινή

LEADER+

Ψιανά

23,7

141

Ορεινή

LEADER+

Σύνολο

215,7

2.172

Νομός Φωκίδας

Δημοτικό Διαμέρισμα

Έκταση (τετ. χλμ.)

Πληθυσμός (στοιχεία 2001)

Χαρακτηρισμός

Ο.Π.Α.Α.Χ – LEADER+

(75/268/EOK)

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ

Αλεποχώρι

7

105

Ορεινή

Ο.Π.Α.Α.Χ -LEADER+

Αρτοτίνα

75

509

Ορεινή

Ο.Π.Α.Α.Χ -LEADER+

Διχώρι

17

189

Ορεινή

Ο.Π.Α.Α.Χ -LEADER+

Ζοριανό

12,3

196

Ορεινή

Ο.Π.Α.Α.Χ -LEADER+

Κερασιά

14,6

103

Ορεινή

Ο.Π.Α.Α.Χ -LEADER+

Κόκκινος

13,6

91

Ορεινή

Ο.Π.Α.Α.Χ -LEADER+

Κουπάκι

16,8

86

Ορεινή

Ο.Π.Α.Α.Χ -LEADER+

Κριάτσι

9,8

259

Ορεινή

Ο.Π.Α.Α.Χ -LEADER+

Κροκύλειο

23,5

84

Ορεινή

Ο.Π.Α.Α.Χ -LEADER+

Πενταγίου

34,7

267

Ορεινή

Ο.Π.Α.Α.Χ -LEADER+

Περιβόλι

7,9

78

Ορεινή

Ο.Π.Α.Α.Χ -LEADER+

Τρίστενο

10,5

88

Ορεινή

Ο.Π.Α.Α.Χ -LEADER+

Υψηλό Χωριό

10,6

182

Ορεινή

Ο.Π.Α.Α.Χ -LEADER+

Σύνολο

253,3

2.237

ΔΗΜΟΣ ΕΥΠΑΛΙΟΥ

Δροσάτο

5,4

217

Ορεινή

Ο.Π.Α.Α.Χ -LEADER+

Ευπαλίου

22,2

766

Ορεινή

Ο.Π.Α.Α.Χ -LEADER+

Κάμπου

13,4

263

Ορεινή

Ο.Π.Α.Α.Χ -LEADER+

Καστράκι

4,6

Ορεινή

Ο.Π.Α.Α.Χ -LEADER+

Κλήματος Ευπαλίου

15,5

418

Ορεινή

Ο.Π.Α.Α.Χ -LEADER+

Μαραθιά

2,8

490

Ορεινή

Ο.Π.Α.Α.Χ -LEADER+

Μοναστηρακίου

5,2

438

Ορεινή

Ο.Π.Α.Α.Χ -LEADER+

Παλαιοξαρίου

7,6

195

Ορεινή

Ο.Π.Α.Α.Χ -LEADER+

Ποτιδάνειας

28,8

310

Ορεινή

Ο.Π.Α.Α.Χ -LEADER+

Πύργου

10,3

20

Ορεινή

Ο.Π.Α.Α.Χ -LEADER+

Σεργούλας

20,4

370

Ορεινή

Ο.Π.Α.Α.Χ -LEADER+

Τειχίο

21,1

232

Ορεινή

Ο.Π.Α.Α.Χ -LEADER+

Τρίκορφο

16

552

Ορεινή

Ο.Π.Α.Α.Χ -LEADER+

Φιλοθέης

13,3

347

Ορεινή

Ο.Π.Α.Α.Χ -LEADER+

Σύνολο

186,6

4.618

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ LEADER+

1.904,60

33.261

Στόχοι & Στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος

Για την περιοχή της Αιτωλίας οι Γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Η ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής
 • Η αξιοποίηση των πολιτιστικών περιβαλλοντικών και φυσικών πόρων
 • Η προσέλκυση επισκεπτών

Οι γενικοί αυτοί στόχοι εξειδικεύονται στους εξής Ειδικούς στόχους:

 1. Ανάπτυξη παρεμβάσεων στον αγροτουρισμό με τη δημιουργία μικρών ξενώνων σε επιλεγμένες περιοχές που θα προσφέρουν παράλληλα συμπληρωματικές δραστηριότητες.
 2. Ανάδειξη των αξιόλογων περιοχών και του πολιτισμού της περιοχής με τη δημιουργία μονοπατιών, σήμανση μνημείων, διατήρηση – βελτίωση μουσείων αγροτικής κληρονομιάς, βελτίωση παραδοσιακών οικισμών, νερόμυλών, κ.λ.π.
 3. Ανάδειξη των τοπικών προϊόντων της περιοχής με την επισήμανση, προώθηση και ανάδειξη τους μέσα από συλλογικές πρωτοβουλίες δίκτυα επιχειρήσεων παραγωγής αγροτικών προϊόντων.
 4. Αναβίωση των παραδοσιακών – παραγωγικών δραστηριοτήτων με την αναζήτηση και αξιοποίηση τους, ενισχύοντας την Τοπική Επιχειρηματική Πρωτοβουλία.
 5. Εφαρμογή προδιαγραφών ποιότητας στις προσφερόμενες υπηρεσίες και τα προϊόντα της περιοχής με πρωτοβουλίες, όπως το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας στον αγροτουρισμό, το Τοπικό Διεπαγγελματικό Σύμφωνο, τις προδιαγραφές ποιότητας στις επιχειρήσεις και τα προϊόντα.

Με την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος Leader + επιδιώκεται η ανάπτυξη και αξιοποίηση της περιοχής εφαρμογής με την πραγματοποίηση ολοκληρωμένων επενδύσεων πιλοτικού χαρακτήρα, ώστε να αμβλυνθούν τα μειονεκτήματα της περιοχής και να μειωθούν οι ανισότητες που παρατηρούνται στην ποιότητα ζωής των κατοίκων μεταξύ των ορεινών αυτών περιοχών και των μη ορεινών.

Ο πιλοτικός χαρακτήρας του Τοπικού Προγράμματος διαφαίνεται ξεκάθαρα από τις ολοκληρωμένες επενδύσεις που προβλέπεται να υλοποιηθούν σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επενδύσεις για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Αγροτικού χώρου όπως επενδύσεις στον τουρισμό, στην μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, στην ενίσχυση βιοτεχνικών και οικοτεχνικών μονάδων και γενικά επενδύσεις που έχουν ως στόχο την ενίσχυση και στήριξη της επιχειρηματικότητας στις αγροτικές περιοχές. Εκτός όμως από τους καθαρά οικονομικούς στόχους το Τοπικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει και δράσεις με πολιτιστικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό περιεχόμενο με έμφαση στην ολοκλήρωση των κοινωνικών υποδομών και στην στήριξη κοινωνικών δραστηριοτήτων.

 • Πρόσκληση
 • Αφίσσα
 • Φυλλάδιο