Δράσεις

  • Ανάλυση της Κατάστασης των Υδάτων
  • Δημιουργία Συνεργασιών σε Επίπεδο Λεκανών Απορροής Ποταμών
  • Προετοιμασία τεσσάρων Σχεδίων Δράσης
  • Σύνταξη τεσσάρων Εκθέσεων Χωρικού Σχεδιασμού
  • Εργαστήρια
  • Διάχυση αποτελεσμάτων
  • Πρόσκληση
  • Αφίσσα
  • Φυλλάδιο