Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην ενημέρωση των δυνητικών Δικαιούχων για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 7-«ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» για τον κωδικό προτεραιότητας 79 – «ΑΛΛΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ», του Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007 – 2013, σύμφωνα με τον κανονισμό 1083/2006.
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας, ο οποίος είναι:
Αποϊδρυματισμός ΑμεΑ και Πολιτικές προώθησης στην αυτόνομη διαβίωση
Κοινωνική Αλληλεγγύη – Προώθηση ισότητας και προστασία ευπαθών ομάδων

Η παρούσα πρόσκληση αφορά τις κατηγορίες πράξεων :

Ανάπτυξη δομών για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης ειδικών κοινωνικών ομάδων

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους και από το  Ταμείο ΕΤΠΑ ( Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 

14.209.244 €

και απευθύνεται στην παρακάτω κατηγορία δυνητικών Δικαιούχων:
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής αλληλεγγύης
6η Υγειονομική Περιφέρεια
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Ο.Τ.Α της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε και άλλοι εποπτευόμενοι, από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Φορείς όπως ΕΚΚΑ, ΙΚΠΑ κλπ

Σχετικά Αρχεία
ΥΠΟΔΟΜΕΣ_ΠΡΟΝΟΙΑΣ