Στην περιοχή παρέμβασης λειτουργεί ένας σημαντικός αριθμός μονάδων μεταποίησης και τυποποίησης για αγροτικά προϊόντα συμβατικής παραγωγής, αλλά παραταύτα η περιοχή παρουσιάζει υστέρηση στο τομέα της μεταποίησης – τυποποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος αυτών να χρησιμοποιούνται για ιδία κατανάλωση ή να διοχετεύονται στην τοπική αγορά και πολύ μικρό μέρος να τυποποιείται και να συσκευάζεται με κατεύθυνση την ευρύτερη εγχώρια αγορά και τις διεθνείς αγορές. Το πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο στην περίπτωση των βιολογικών προϊόντων, όπου δεν υπάρχουν κατάλληλες μονάδες μεταποίησης – τυποποίησης, με συνέπεια μεγάλες ποσότητες είτε να διακινούνται στην αγορά ως συμβατικά παραγόμενα προϊόντα είτε να καταστρέφονται από τους ίδιους τους παραγωγούς. Παράλληλα, η κατάσταση στις υφιστάμενες μονάδες μεταποίησης – τυποποίησης χαρακτηρίζεται από περιορισμένη χρήση των νέων τεχνολογιών, συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας και εμπορικών ετικετών. Η υφιστάμενη κατάσταση επιφέρει απώλεια εισοδήματος στον αγροτικό πληθυσμό και περιορίζει τη δυνατότητα εισόδου των τοπικά παραγόμενων προϊόντων σε δυναμικές αγορές του εξωτερικού. Επιπλέον, εξαιτίας των σχετικών αδυναμιών περιορίζεται η δυνατότητα συνεργασίας του τουριστικού με τον αγροτικό τομέα για τη συνολική αξιοποίηση των τοπικών πόρων και την ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής. Επομένως, η παρέμβαση στοχεύει στην επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στον δευτερογενή τομέα (μεταποίηση – τυποποίηση) και αποσκοπεί στην αξιοποίηση της τοπικής αγροτικής παραγωγής, στην αύξηση της αξίας των αγροτικών προϊόντων, στην αύξηση του εισοδήματος του αγροτικού πληθυσμού, στη συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού στον τόπο καταγωγής του και στην προώθηση της συλλογικής επιχειρηματικότητας, καθώς ενισχύει την ενεργοποίηση αγροτικών συνεταιρισμών, ομάδων παραγωγών και γυναικείων συνεταιρισμών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αξιοποίηση των βιολογικά παραγόμενων προϊόντων εξαιτίας της φιλικότητας της βιολογικής πρακτικής παραγωγής με το περιβάλλον και της υψηλής δυνατότητας εισόδου των βιολογικών προϊόντων σε δυναμικές αγορές του εξωτερικού.

Το Υπομέτρο L-123 περιλαμβάνει τις δράσεις:

  • L123-1α: Μεταποίηση – τυποποίηση προϊόντων αγροτικής παραγωγής
  • L123-1β: Ενίσχυση της συλλογικής γυναικείας επιχειρηματικότητας για την ίδρυση, τον εκσυγχρονισμό και την μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής μαρμελάδων και γλυκών κουταλιού

 

  • Πρόσκληση
  • Αφίσσα
  • Φυλλάδιο