Στον πρωτογενή τομέα απασχολείται το 45,39% των απασχολούμενων στην περιοχή παρέμβασης, η οποία διαθέτει ένα από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα της χώρας, γεγονός που παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης πολλαπλών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας και τη δημιουργία εναλλακτικών εισοδημάτων στον αγροτικό πληθυσμό. Η αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η αντιμετώπιση των αδυναμιών που παρατηρούνται στον τομέα του αγροτουρισμού είναι βασικά στοιχεία της αναπτυξιακής στρατηγικής της περιοχής, για τα οποία λαμβάνεται μέριμνα μέσω του Υπομέτρου. Παράλληλα, επιδιώκεται η συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού στον τόπο διαμονής του, καθότι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τη νέα ΚΑΠ, δημιουργεί τάση αστυφιλίας και μετανάστευσης προς τα αστικά κέντρα. Επομένως, στόχος του Υπομέτρου είναι η παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων και απόκτησης εναλλακτικών εισοδημάτων για τη μείωση της υποαπασχόλησης στο γεωργικό τομέα, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού, τη βελτίωση των εισοδημάτων και τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο.

Το Υπομέτρο L311 περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

  • L311-1: Ίδρυση, επέκταση και εκσγυχρονισμός μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης
  • L311-2: Ίδρυση, επέκταση και εκσγυχρονισμός χώρων εστίασης και αναψυχής
  • L311-3: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός επισκέψιμων αγροκτημάτων
  • L311-4: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου
  • L311-5: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων (σε ενδεικτικούς κλάδους με βάση ταξινόμηση ΣΤΑΚΟΔ)
  • L311-6: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (σε ενδεικτικούς κλάδους με βάση ταξινόμηση ΣΤΑΚΟΔ)
  • L311-7: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση

 

  • Πρόσκληση
  • Αφίσσα
  • Φυλλάδιο