Η επιχειρηματικότητα στην περιοχή παρέμβασης παρουσιάζει έλλειμμα, με αποτέλεσμα την μη επαρκής αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των τοπικών πόρων γενικότερα. Έτσι, ένας από τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος, όπως διαμορφώθηκε και μέσω των διαβουλεύσεων, είναι η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και η προώθηση της συλλογικής επιχειρηματικότητας, με σκοπό τη συμπληρωματική απασχόληση του πληθυσμού για την απόκτηση εναλλακτικών εισοδημάτων, τη μείωση της υποαπασχόλησης, τη βελτίωση των εισοδημάτων και την αξιοποίηση των τοπικών πόρων. Επιπλέον, η γειτνίαση της περιοχής παρέμβασης με δυναμικά αστικά κέντρα (Πάτρα, Ναύπακτος, Ι.Π. Μεσολογγίου) επιτρέπει τη συγκράτηση του πληθυσμού που μεταναστεύει από την περιοχή παρέμβασης, πλησίον σε αυτή, γεγονός που παρέχει τη δυνατότητα της επαγγελματικής δραστηριοποίησής του στην περιοχή παρέμβασης, καθώς η απόσταση δεν είναι αποτρεπτική και οι δεσμοί επαφής δεν έχουν αποκοπεί.  Έτσι, το Υπομέτρο αποσκοπεί στην προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας, τη δημιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός του πρωτογενή τομέα, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη συγκράτηση ή/και την αύξηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο, με παράλληλη ενδυνάμωση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στην τοπική οικονομία.

Στο Υπομέτρο L312 εντάσσονται οι ακόλουθες δράσεις:

  • L312-1: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός βιοτεχνικών μονάδων (σε ενδεικτικούς κλάδους σύμφωνα με ταξινόμηση ΣΤΑΚΟΔ)
  • L312-2: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (σε ενδεικτικούς κλάδους σύμφωνα με ταξινόμηση ΣΤΑΚΟΔ)
  • L312-3: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση (σε ενδεικτικούς κλάδους σύμφωνα με ταξινόμηση ΣΤΑΚΟΔ)
  • L312-5: Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων

 

  • Πρόσκληση
  • Αφίσσα
  • Φυλλάδιο