Η περιοχή παρέμβασης και ιδιαίτερα το ορεινό της τμήμα είναι ένας αναγνωρίσιμος τουριστικός προορισμός, ο οποίος όμως παρουσιάζει ελλείψεις σε τουριστικές υποδομές και υπηρεσίες, καθώς και στην αξιοποίηση των πολιτιστικών και περιβαλλοντικών στοιχείων που διαθέτει. Η αύξηση των τουριστικών υποδομών και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισμού, η διάχυση της τουριστικής ανάπτυξης σε όλη την περιοχή παρέμβασης και η βελτίωση της εικόνας του τουριστικού προϊόντος, κυρίως μέσω της βελτίωσης της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών αποτελούν βασικές παραμέτρου της στρατηγικής για την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα, αλλά και της αναπτυξιακής στρατηγικής τόσο του Τοπικού Προγράμματος όσο και της ευρύτερης περιοχής γενικότερα. Έτσι, το Υπομέτρο αποσκοπεί στη βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος, στην ενίσχυση της απασχόλησης, στην αύξηση της επισκεψιμότητας, στη συμβολή για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς και στην προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης. Οι παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα θα ενισχυθούν από τις παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα, οι οποίες έχουν ως σκοπό την ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής και τη δημιουργία υποδομών για την ψυχαγωγία των επισκεπτών.

Στο Υπομέτρο L313 εντάσσονται οι ακόλουθες δράσεις:

  • L313-2: Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων
  • L313-3: Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου
  • L313-4: Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής
  • L313-5: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης
  • L313-6: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός χώρων εστίασης και αναψυχής
  • L313-8: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού

 

  • Πρόσκληση
  • Αφίσσα
  • Φυλλάδιο