Οι πολιτισμικές αξίες αντανακλούν την περιφερειακή αλλά και την τοπική ταυτότητα και αποτελούν βασικό παράγοντα αειφόρου ανάπτυξης. Το πρόγραμμα CULTEMAστοχεύει στην δημιουργία μιας κοινής στρατηγικής μάρκετινγκ με σκοπό την αύξηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για την πολιτιστική κληρονομιά, μέσα από νέες θεσμικές δυνατότητες και εφαρμόζοντας καινοτόμα σχέδια διακυβέρνησης, ικανά να ελαχιστοποιήσουν τα διοικητικά, κοινωνικά και οικονομικά εμπόδια που συναντούν οι ενδιαφερόμενοι για πολιτισμικά μνημεία επενδυτές. Το πρόγραμμα αυτό δεν θεωρεί τις πολιτισμικές αξίες ως ένα μέσο επενδυτικής εκμετάλλευσης, αλλά παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης. Ξεκινώντας από την αξιολόγηση των πολιτισμικών ακινήτων, θα καθοριστούν οι λίστες προτεραιότητας και θα ενσωματωθούν στα αναπτυξιακά προγράμματα των εταίρων του σχεδίου και θα εφαρμοστεί ένα πιλοτικό επιχειρηματικό μοντέλο, με τη συμβολή των τοπικών κοινωνιών και κοινωνικών εταίρων. Θα καταγραφούν οι επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα της πολιτισμικής κληρονομιάς και θα προβληθούν στο ευρύ κοινό, μέσα από ενημερωτικές δράσεις και ιδιαίτερα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας και του Δικτύου του Προγράμματος  CULTEMA.

Cultural values represent both regional and territorial identity and a key-factor of sustainable development. The CULTEMA project aims at developing a shared marketing strategy to increase cultural heritage investments, establishing new institutional capabilities and implementing innovative governance patterns, able to reduce administrative, social and economic barriers among cultural heritage and potential investors. The project looks at Cultural values, not with a perspective of investor convenience, but as a factor of economic growth. Starting from the census and the assessment of cultural properties, the priority lists will be defined and integrated in PPs development plans, as well as some pilot business model will be implemented, with the involvement of the local communities and of the stakeholders. Opportunities for investments in the field of cultural heritage will be defined and promoted at the broader audience as well as information services delivered, especially through the web platform and the Permanent CULTEMA Laboratory Network

  • Πρόσκληση
  • Αφίσσα
  • Φυλλάδιο