Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ

1

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα για τη Καταπολέμηση του Αποκλεισμού Ι

2

Οργάνωση και λειτουργία Γραφείου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

3

Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

4

Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

5

Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού προετοιμασίας ανέργων

6

Δημιουργία και πιλοτική λειτουργία κοινωνικής επιχείρησης με αντικείμενο την προστασία του περιβάλλοντος και την συντήρηση κήπων

7

Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη

8

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση από τα τοπικά ΜΜΕ

9

Διακρατική συνεργασία

10

Εξωτερική αξιολόγηση

11

Δημιουργία εργαλείων υποστήριξης των κοινωνικών επιχειρήσεων

12

Εκπόνηση τοπικού σχεδίου δράσης για τη κοινωνική επιχειρηματικότητα

13

Εκπόνηση μελέτης για το θεσμικό πλαίσιο των κοινωνικών επιχειρήσεων

14

Προκατάρτιση ωφελούμενων

15

Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού καταρτίσεων

16

Κατάρτιση των στελεχών της κοινωνικής επιχείρησης με αντικείμενο τη προώθηση του πολιτισμού και τη παροχή τουριστικών υπηρεσιών

17

Κατάρτιση των στελεχών της κοινωνικής επιχείρησης με αντικείμενο τη προστασία του περιβάλλοντος και τη συντήρηση κήπων

18

Δημιουργία και πιλοτική λειτουργία κοινωνικής επιχείρησης με αντικείμενο την προώθηση του πολιτισμού και την παροχή τουριστικών υπηρεσιών

19

Έντυπο ενημερωτικό υλικό

20

Δημιουργία ιστοσελίδας

21

Ενέργεια ΙΙΙ

  • Πρόσκληση
  • Αφίσσα
  • Φυλλάδιο