Στην περιοχή παρέμβασης δραστηριοποιούνται 371 αλιείς, με την πλειοψηφία αυτών να δραστηριοποιείται στην ενιαία γεωγραφική ενότητα Ι.Π. Μεσολογγίου – Αιτωλικού. Τα προβλήματα στον δευτερογενή τομέα (τυποποίηση – μεταποίηση αλιευτικών προϊόντων), οι φυσικές καταστροφές που επηρεάζουν τον παραδοσιακό τρόπο αλίευσης (διβάρια) και η επιβάρυνση του οικοσυστήματος της περιοχής από την ανεξέλεγκτη χρήση φυτοφαρμάκων για την γεωργία δημιουργούν επισφάλειες για το εισόδημα των αλιέων. Παράλληλα, η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής για τουριστικούς κυρίως λόγους δημιουργούν προοπτικές, οι οποίες είναι σημαντικό για τη διατήρηση του κοινωνικοοικονομικού ιστού της περιοχής να αξιοποιηθούν και από τους αλιείς. Η διαφοροποίηση της αλιευτικής παραγωγής αποτελεί βασική παράμετρο της αναπτυξιακής στρατηγικής της περιοχής παρέμβασης, η οποία εκφράζεται και επιδιώκεται κυρίως μέσω της συγκεκριμένης Πράξης. Έτσι, στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξεων και σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα της διαβούλευσης περιλαμβάνονται η ανάπτυξη του εναλλακτικού και των ειδικών μορφών τουρισμού, η δημιουργία χώρων εστίασης και αναψυχής, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε συμπληρωματικούς τομείς του Τοπικού Παραγωγικού Συστήματος και η αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για ιδία κατανάλωση. Επιπλέον, στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξεων προωθείται η συλλογική επιχειρηματικότητα, η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και η εφαρμογή συστημάτων ποιότητας, προκειμένου τόσο οι υπηρεσίες όσο και τα προϊόντα της περιοχής να είναι ανταγωνιστικά και να προσελκύουν τους επισκέπτες και τους πελάτες.

Η κατηγορία πράξης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ομάδες πράξεων (δράσεις):
4.1.1.1.1 Εναλλακτικές και ειδικές μορφές τουρισμού
4.1.1.1.2 Δημιουργία χώρων εστίασης και αναψυχής
4.1.1.1.3 Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε συμπληρωματικούς τομείς
4.1.1.1.4 Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για ιδία κατανάλωση 
  • Πρόσκληση
  • Αφίσσα
  • Φυλλάδιο