Η περιοχή παρέμβασης διαθέτει τεράστιο περιβαλλοντικό και πολιτιστικό κεφάλαιο, καθώς και την απαιτούμενη κρίσιμη μάζα πληθυσμού (32.022 κάτοικοι), προκειμένου να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματά της και να προωθήσει επενδύσεις με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη. Παρά τις δυνατότητες για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού είναι εμφανής η έλλειψη εφαρμογής (κατά τα προηγούμενα χρόνια) στρατηγικής ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, η οποία θα διαμορφώσει τις κατευθύνσεις δράσεις της τοπικής κοινωνίας και θα προκαλέσει ωφέλειες σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι το σύμπλεγμα των λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού είναι αναξιοποίητο τουριστικά, με την όποια τουριστική δραστηριότητα του Μεσολογγίου να στηρίζεται κυρίως στον πολιτιστικό τουρισμό, ενώ η τουριστική δραστηριότητα στο Αιτωλικό είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Αποτέλεσμα αυτού είναι αφενός οι ελλείψεις που παρουσιάζονται σε τουριστικές υποδομές και υπηρεσίες, κάτι το οποίο συναντάται και στην Ναύπακτο, η οποία όσον αφορά την τουριστική δραστηριότητα είναι σε καλύτερο επίπεδο και αφετέρου οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις ή/και αμέλειες που υποβαθμίζουν το οικοσύστημα και το πολιτιστικό κεφάλαιο της περιοχής. Έτσι, στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξεων και σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα της διαβούλευσης περιλαμβάνονται η ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, η δημιουργία υποδομών διανυκτέρευσης, η δημιουργία χώρων εστίασης και αναψυχής, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε συμπληρωματικούς τομείς του Τοπικού Παραγωγικού Συστήματος και η αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επιπλέον, στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξεων προωθείται η εφαρμογή συστημάτων ποιότητας, προκειμένου τόσο οι υπηρεσίες όσο και τα προϊόντα της περιοχής να είναι ανταγωνιστικά και να προσελκύουν τους επισκέπτες και τους πελάτες. Με την υλοποίηση των ομάδων πράξεων που περιλαμβάνονται στην κατηγορία πράξεων θα εφαρμοστεί στην περιοχή παρέμβασης μια στρατηγική ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, η οποία θα ωφελήσει συνολικά το Τοπικό Παραγωγικό Σύστημα και θα διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για την ομαλή συνύπαρξη της τοπικής κοινωνίας με το περιβάλλον της. Έτσι, θα διαμορφωθεί η απαιτούμενη κουλτούρα προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος, του πολιτιστικού κεφαλαίου και των τοπικών πόρων.

Η κατηγορία πράξης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ομάδες πράξεων (δράσεις):
4.1.1.2.1 Δημιουργία επιχειρήσεων για την εξυπηρέτηση ειδικών μορφών τουρισμού
4.1.1.2.2 Δημιουργία και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων σε συμπληρωματικούς τομείς του Τοπικού Παραγωγικού Συστήματος
4.1.1.2.3 Δημιουργία και εκσυγχρονισμός υποδομών διανυκτέρευσης
4.1.1.2.4 Δημιουργία και εκσυγχρονισμός χώρων εστίασης και αναψυχής
4.1.1.2.5 Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για ιδία κατανάλωση
  • Πρόσκληση
  • Αφίσσα
  • Φυλλάδιο