Η περιοχή παρέμβασης αποτελεί μια από τις σημαντικότερες ιχθυοπαραγωγικές περιοχές της χώρας, η οποία παράλληλα διατηρεί παραδοσιακούς τρόπους αλιείας, όπως τα διβάρια. Η αλιεία και ιδιαίτερα με τον τρόπο που πραγματοποιείται στην περιοχή αποτελεί τοπικό πόρο υψηλής αξίας, καθώς σε συνάρτηση με το οικοσύστημα και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής διαμορφώνεται το κατάλληλο υπόβαθρο για την πολύπλευρη αξιοποίησή της και τη δημιουργία απασχόλησης και εισοδήματος σε διαφορετικούς τομείς. Η συνέχιση της αλιευτικής παραγωγής επιτρέπει τη δημιουργία απασχόλησης και εισοδήματος στον πρωτογενή τομέα (αλίευση), στον δευτερογενή τομέα (μεταποίηση) και στον τριτογενή τομέα (τουρισμός). Επομένως, είναι αναγκαία η στήριξη της παραδοσιακής αλιείας, η αντιμετώπιση προβλημάτων και η διάνοιξη νέων οριζόντων, ώστε να προστατευθεί και να αξιοποιηθεί αυτός ο τοπικός πόρος. Έτσι, στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξεων και σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα της διαβούλευσης περιλαμβάνονται η δημιουργία και ο εκσυγχρονισμός βιοτεχνικών μονάδων αλιευτικών προϊόντων και η δημιουργία σήματος και η πιστοποίηση προϊόντων.

Το είδος, το ύψος και η ένταση της ενίσχυσης, οι επιλέξιμες και οι μην επιλέξιμες δαπάνες και οι λοιπές διαδικασίες και προϋποθέσεις για την εφαρμογή της θα προσδιορισθούν από τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις σχετικά με τον καθορισμό των διαδικασιών, προϋποθέσεων και δικαιολογητικών υπαγωγής των αντίστοιχών επενδυτικών σχεδίων στον Καν (ΕΚ) 1198/06, καθώς και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους. Στα ποσοστά χρηματοδότησης συμπεριλαμβάνονται και ενισχύσεις που αφορούν σε μέσα χρηματοδοτικής τεχνικής σύμφωνα με τα άρθρα 34- 37 του Καν. (ΕΚ) 498/2007 «Θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ 1198/2006 του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας»».

Επίσης, διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις που θα χρηματοδοτηθούν από τη συγκεκριμένη κατηγορία πράξεων μπορούν να υλοποιήσουν επενδύσεις εφόσον:

  • σχετίζονται με αλιευτικά προϊόντα τοπικής παραγωγής
  • συμβάλλουν στην επίτευξη της ολοκληρωμένης στρατηγικής του τοπικού προγράμματος καθώς

και στην προβολή της περιοχής παρέμβασης

και όχι «αυτόνομες» επενδύσεις που δύνανται να ενταχθούν στο αντίστοιχο  οριζόντιο μέτρο του ΕΠΑΛ.

Η κατηγορία πράξεων περιλαμβάνει τις ακόλουθες ομάδες πράξεων (δράσεις):

4.1.1.3.1 Δημιουργία και εκσυγχρονισμός βιοτεχνικών μονάδων αλιευτικών προϊόντων

4.1.1.3.2 Δημιουργία σήματος και πιστοποίηση προϊόντων

 

 

  • Πρόσκληση
  • Αφίσσα
  • Φυλλάδιο