Η αναπτυξιακή στρατηγική της περιοχής αποσκοπεί στην ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής, δηλαδή στην ανάδειξη και αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της (φυσικό περιβάλλον, πολιτιστική κληρονομιά, αλιευτική ζωή), ώστε να διαμορφωθούν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις ήπιας τουριστικής και αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής. Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει την προώθηση ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων, οι οποίες θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά μεταξύ τους αναδεικνύοντας και αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Από την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, την ανάλυση SWOT και τις διαβουλεύσεις έχει αναδειχθεί ως αδυναμία της περιοχής η περιορισμένη αξιοποίηση των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών στοιχείων της, γεγονός που αποτελεί τροχοπέδη για την επίτευξη του στόχου της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης. Έτσι, η παρούσα κατηγορία πράξεων αποσκοπεί στην υλοποίηση δημόσιων επενδύσεων, οι οποίες θα συμβάλλουν στην ανάδειξη και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, λειτουργώντας συμπληρωματικά στις ιδιωτικές επενδύσεις και ενθαρρύνοντας την τουριστική δραστηριότητα στην περιοχή παρέμβασης. Ειδικότερα, η παρούσα κατηγορία πράξεων αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός «οικοτουριστικού μονοπατιού» και στη διαμόρφωση ενός «πολιτιστικού μονοπατιού», μέσα από την προώθηση αλληλοσυμπληρούμενων δημοσίων επενδύσεων, οι οποίες διαμορφώνουν χώρους επισκεψιμότητας και προσέλκυσης επισκεπτών. Στη διαμόρφωση του «οικοτουριστικού μονοπατιού» συμβάλλουν παρεμβάσεις, όπως η δημιουργία πάρκων αναψυχής και παρατήρησης, η σήμανση των υγροβιότοπων, η σήμανση του ιστορικού μονοπατιού των εξοδιτών του Μεσολογγίου και η δημιουργία μικρού αλιευτικού καταφυγίου. Αντίστοιχα, στη διαμόρφωση του πολιτιστικού μονοπατιού συμβάλλουν παρεμβάσεις, όπως η σήμανση του ιστορικού μονοπατιού των εξοδιτών του Μεσολογγίου (το μονοπάτι έχει διττό χαρακτήρα) και η σήμανση μνημείων πολιτισμού. Με τη διαμόρφωση των προαναφερόμενων μονοπατιών, ο επισκέπτης θα «παροτρύνεται» να επισκεφθεί διάφορα σημεία της περιοχής, να αλλάζει συνεχώς παραστάσεις και να γνωρίζει όσο το δυνατόν περισσότερες από τις ομορφιές που έχει να του προσφέρει (διαχέοντας και καθοδηγώντας τους επισκέπτες να επισκεφθούν το σύνολο της περιοχής παρέμβασης). Επίσης, η κατηγορία πράξεων αποσκοπεί στην προώθηση και προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής. Με τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις, η συγκεκριμένη κατηγορία πράξεων συμβάλλει στη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής, στην ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων, στην ανάπτυξη του οικοτουρισμού, στην αύξηση της τουριστικής κίνησης, στην υποστήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, καθώς και στην ανάδειξη της περιοχής της λιμνοθάλασσας.

Η κατηγορία πράξεων περιλαμβάνει τις ακόλουθες ομάδες πράξεων (δράσεις):
4.1.2.1.1 Πάρκο αναψυχής και παρατήρησης Ανατολικής Κλείσοβας
4.1.2.1.2 Πάρκο αναψυχής και παρατήρησης Νότιας Κλείσοβας
4.1.2.1.3 Σήμανση υγροβιότοπων Μεσολογγίου
4.1.2.1.4 Σήμανση τμήματος μονοπατιού εξοδιτών Μεσολογγίου
4.1.2.1.5 Σήμανση μνημείων πολιτισμού Αιτωλικού
4.1.2.1.6 Βελτίωση εγκαταστάσεων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Μουσείου Χαρακτικής “Βάσω Κατράκη”
4.1.2.1.7 Πάρκο αναψυχής και παρατήρησης Βόρειας Παραλίας Αιτωλικού
4.1.2.1.8 Δημιουργία μικρών παραδοσιακών αλιευτικών καταφυγίων
4.1.2.1.9 Προβολή και προώθηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων περιοχής παρέμβασης
  • Πρόσκληση
  • Αφίσσα
  • Φυλλάδιο