Η αναπτυξιακή στρατηγική της περιοχής αποσκοπεί στην ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής, δηλαδή στην ανάδειξη και αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της (φυσικό περιβάλλον, πολιτιστική κληρονομιά, αλιευτική ζωή), ώστε να διαμορφωθούν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις ήπιας τουριστικής και αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής. Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει την προώθηση ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων, οι οποίες θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά μεταξύ τους αναδεικνύοντας και αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Από την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, την ανάλυση SWOT και τις διαβουλεύσεις έχει αναδειχθεί ως αδυναμία της περιοχής η περιορισμένη αξιοποίηση των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών στοιχείων της, γεγονός που αποτελεί τροχοπέδη για την επίτευξη του στόχου της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης. Έτσι, η παρούσα κατηγορία πράξεων αποσκοπεί στην υλοποίηση δημόσιων επενδύσεων, οι οποίες θα συμβάλλουν στην ανάδειξη και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, λειτουργώντας συμπληρωματικά στις ιδιωτικές επενδύσεις, ενθαρρύνοντας την τουριστική δραστηριότητα και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής στην περιοχή παρέμβασης. Ειδικότερα, η παρούσα κατηγορία πράξεων συντελεί στη διαμόρφωση ενός «οικοτουριστικού μονοπατιού» και στη διαμόρφωση ενός«πολιτιστικού μονοπατιού», μέσα από την προώθηση αλληλοσυμπληρούμενων δημοσίων επενδύσεων, οι οποίες διαμορφώνουν χώρους επισκεψιμότητας και προσέλκυσης επισκεπτών. Στη διαμόρφωση του «οικοτουριστικού μονοπατιού» συμβάλλουν παρεμβάσεις, όπως η δημιουργία μουσείου αλιευτικής τέχνης και η δημιουργία μουσείου λιμνοθάλασσας. Αντίστοιχα, στη διαμόρφωση του πολιτιστικού μονοπατιού συμβάλλουν παρεμβάσεις, όπως η δημιουργία των μουσείων που προαναφέρθηκαν (τα οποία έχουν διττό χαρακτήρα), η δημιουργία Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού στη Ναύπακτο και η ενίσχυση της σημαντικής πολιτιστικής εκδήλωσης της Ναυμαχίας Ναυπάκτου, η οποία αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής. Με τη διαμόρφωση των προαναφερόμενων μονοπατιών, ο επισκέπτης θα «παροτρύνεται» να επισκεφθεί διάφορα σημεία της περιοχής, να αλλάζει συνεχώς παραστάσεις και να γνωρίζει όσο το δυνατόν περισσότερες από τις ομορφιές που έχει να του προσφέρει (διαχέοντας και καθοδηγώντας τους επισκέπτες να επισκεφθούν το σύνολο της περιοχής παρέμβασης). Με τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις, η συγκεκριμένη κατηγορία πράξεων συμβάλλει στη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής, στην ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων, στην ανάπτυξη του οικοτουρισμού, στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού, στην αύξηση της τουριστικής κίνησης, στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην υποστήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Η κατηγορία πράξεων περιλαμβάνει τις ακόλουθες ομάδες πράξεων (δράσεις):

4.1.2.2.1 Μουσείο λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου

4.1.2.2.2 Μουσείο αλιευτικής τέχνης Αιτωλικού

4.1.2.2.3 Κέντρο τέχνης και πολιτισμού Ναυπάκτου

4.1.2.2.4 Ενίσχυση πολιτιστικής εκδήλωσης “Ναυμαχίας Ναυπάκτου”

  • Πρόσκληση
  • Αφίσσα
  • Φυλλάδιο