Η Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader + διαρθρώνεται σε δύο Άξονες προτεραιότητας:

Άξονας προτεραιότητας 1: Ολοκληρωμένες, πιλοτικού χαρακτήρα στρατηγικές αγροτικής ανάπτυξης, με τα εξής Μέτρα και κατηγορίες Πράξεων:

Μέτρο 1.1   Τεχνική στήριξη φορέων υλοποίησης

 • 1.1.1 Στελέχωση και λειτουργία της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ)
 • 1.1.2 Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση τοπικού πληθυσμού
 • 1.1.3 Αξιολόγηση προγράμματος και επενδυτικών σχεδίων
 • 1.1.4 Εξοπλισμός και μηχανοργάνωση της Ομάδας Τοπικής Δράσης

 

Μέτρο 1.2   Ενισχύσεις σε επενδύσεις στήριξη της  επιχειρηματικότητας

 • 1.2.1 Παρεμβάσεις αγροτικού τουρισμού ολοκληρωμένης προσέγγισης
 • 1.2.2 Μικρές επιχειρήσεις του αγροτικού και των λοιπών τομέων της οικονομίας
 • 1.2.3 Επενδύσεις που ενισχύουν τη συλλογική, τομεακή και διατομεακή δράση με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και νέων τεχνικών

 

Μέτρο 1.3  Υποστηρικτικές ενέργειες
 • 3.3.1 Αναβάθμιση δεξιοτήτων και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού – κατάρτιση
 • 3.3.2 Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης
 • 3.3.3 Ενέργειες προώθηση προβολής

 

Μέτρο 1.4  Προστασία-Ανάδειξη & αξιοποίηση φυσικής και   πολιτιστικής   κληρονομιάς

 • 1.4.1 Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος
 • 1.4.2 Δράσεις για την αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και την ανάδειξη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του αγροτικού χώρου
 • 1.4.3 Δράσεις για την ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς

 

 

Άξονας προτεραιότητας 2:  Στήριξη συνεργασίας μεταξύ αγροτικών περιοχών, με τα εξής μέτρα και κατηγορίες Πράξεων:

Μέτρο 2.1  Συνεργασία μεταξύ περιοχών της Ελλάδας: διατοπική – διαπεριφερειακή συνεργασία.

 • 2.1.1 Συνεργασία σε θέματα αγροτικού τουρισμού

 

Μέτρο 2.2  Συνεργασία μεταξύ περιοχών δύο ή περισσοτέρων  κρατών:  διακρατική συνεργασία.

 • 2.2.1 Συνεργασίες σε θέματα αγροτικού τουρισμού
 • Πρόσκληση
 • Αφίσσα
 • Φυλλάδιο