4 Απρίλιος 20 | CLLD LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
Ανενεργό

Δράσεις Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER —- ΕΠΑλΘ

Οι δράσεις του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας αναφέρονται στο ακόλουθο αρχείο: Δράσεις ΕΠΑλΘ... »
Περισσότερα
16 Οκτώβριος 13 | LEADER Αλιείας
Ανενεργό

4.1.2.2 Υποδομές για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής

Η αναπτυξιακή στρατηγική της περιοχής αποσκοπεί στην ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής, δηλαδή στην ανάδειξη και αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της (φυσικό περιβάλλον, πολιτιστική κληρονομιά, αλιευτική ζωή), ώστε να διαμορφωθούν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις ήπιας τουριστικής και αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής. Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει την προώθηση... »
Περισσότερα
16 Οκτώβριος 13 | LEADER Αλιείας
Ανενεργό

4.1.2.1 Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας

Η αναπτυξιακή στρατηγική της περιοχής αποσκοπεί στην ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής, δηλαδή στην ανάδειξη και αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της (φυσικό περιβάλλον, πολιτιστική κληρονομιά, αλιευτική ζωή), ώστε να διαμορφωθούν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις ήπιας τουριστικής και αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής. Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει την προώθηση... »
Περισσότερα
16 Οκτώβριος 13 | LEADER Αλιείας
Ανενεργό

4.1.1.3 Λοιπές ιδιωτικές επενδύσεις τομέα αλιείας

Η περιοχή παρέμβασης αποτελεί μια από τις σημαντικότερες ιχθυοπαραγωγικές περιοχές της χώρας, η οποία παράλληλα διατηρεί παραδοσιακούς τρόπους αλιείας, όπως τα διβάρια. Η αλιεία και ιδιαίτερα με τον τρόπο που πραγματοποιείται στην περιοχή αποτελεί τοπικό πόρο υψηλής αξίας, καθώς σε συνάρτηση με το οικοσύστημα και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής διαμορφώνεται το... »
Περισσότερα
16 Οκτώβριος 13 | LEADER Αλιείας
Ανενεργό

4.1.1.2 Ιδιωτικές επενδύσεις από μη αλιείς

Η περιοχή παρέμβασης διαθέτει τεράστιο περιβαλλοντικό και πολιτιστικό κεφάλαιο, καθώς και την απαιτούμενη κρίσιμη μάζα πληθυσμού (32.022 κάτοικοι), προκειμένου να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματά της και να προωθήσει επενδύσεις με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη. Παρά τις δυνατότητες για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού είναι εμφανής η έλλειψη εφαρμογής (κατά τα προηγούμενα... »
Περισσότερα
16 Οκτώβριος 13 | LEADER Αλιείας
Ανενεργό

4.1.1.1 Ιδιωτικές επενδύσεις από αλιείς

Στην περιοχή παρέμβασης δραστηριοποιούνται 371 αλιείς, με την πλειοψηφία αυτών να δραστηριοποιείται στην ενιαία γεωγραφική ενότητα Ι.Π. Μεσολογγίου – Αιτωλικού. Τα προβλήματα στον δευτερογενή τομέα (τυποποίηση – μεταποίηση αλιευτικών προϊόντων), οι φυσικές καταστροφές που επηρεάζουν τον παραδοσιακό τρόπο αλίευσης (διβάρια) και η επιβάρυνση του οικοσυστήματος της περιοχής... »
Περισσότερα
16 Οκτώβριος 13 | Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER
Ανενεργό

Επικαιροποιημένη παρουσίαση Τοπικού Προγράμαμτος LEADER

Συμβουλευτείτε το επισυναπτόμενο αρχείο προκειμένου να λάβετε γνώση για τις χρηματοδοτούμενες δράσεις και τις παραμέτρους του Τοπικού Προγράμματος “Εφαρμογή της Προσέγγισης Leader”, της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ. Σε κάθε περίπτωση, για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε  με τα στελέχη της Ομάδας Τοπικής Δράσης στα τηλέφωνα 2634029926,... »
Περισσότερα
16 Οκτώβριος 13 | Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER
Ανενεργό

L323 Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς

Τα περιβαλλοντικά και πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής αποτελούν το βασικότερο πλεονέκτημά της, αλλά η αξιοποίησή τους χαρακτηρίζεται ως περιορισμένη. Γι’ αυτό πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις προς αυτή την κατεύθυνση τόσο δημοσίου χαρακτήρα όσο και μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της περιοχής θα αυξήσει την ελκυστικότητά της και θα... »
Περισσότερα
16 Οκτώβριος 13 | Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER
Ανενεργό

L321 Βασικές υπηρεσίες για τις αγροτικές περιοχές

“Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό” Η ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής συγκαταλέγεται στους βασικούς στόχους της αναπτυξιακής στρατηγικής της ευρύτερης περιοχής και του Τοπικού Προγράμματος, όπως και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και γενικότερα της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού, ώστε η περιοχή να καταστεί... »
Περισσότερα
16 Οκτώβριος 13 | Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER
Ανενεργό

L313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

Η περιοχή παρέμβασης και ιδιαίτερα το ορεινό της τμήμα είναι ένας αναγνωρίσιμος τουριστικός προορισμός, ο οποίος όμως παρουσιάζει ελλείψεις σε τουριστικές υποδομές και υπηρεσίες, καθώς και στην αξιοποίηση των πολιτιστικών και περιβαλλοντικών στοιχείων που διαθέτει. Η αύξηση των τουριστικών υποδομών και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισμού, η διάχυση... »
Περισσότερα
16 Οκτώβριος 13 | Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER
Ανενεργό

L312 Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης ΠΜΕ

Η επιχειρηματικότητα στην περιοχή παρέμβασης παρουσιάζει έλλειμμα, με αποτέλεσμα την μη επαρκής αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των τοπικών πόρων γενικότερα. Έτσι, ένας από τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος, όπως διαμορφώθηκε και μέσω των διαβουλεύσεων, είναι η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και η προώθηση της συλλογικής επιχειρηματικότητας, με σκοπό... »
Περισσότερα
16 Οκτώβριος 13 | Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER
Ανενεργό

L311 Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

Στον πρωτογενή τομέα απασχολείται το 45,39% των απασχολούμενων στην περιοχή παρέμβασης, η οποία διαθέτει ένα από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα της χώρας, γεγονός που παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης πολλαπλών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας και τη δημιουργία εναλλακτικών εισοδημάτων στον αγροτικό πληθυσμό. Η αξιοποίηση... »
Περισσότερα
16 Οκτώβριος 13 | Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER
Ανενεργό

L123 Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

Στην περιοχή παρέμβασης λειτουργεί ένας σημαντικός αριθμός μονάδων μεταποίησης και τυποποίησης για αγροτικά προϊόντα συμβατικής παραγωγής, αλλά παραταύτα η περιοχή παρουσιάζει υστέρηση στο τομέα της μεταποίησης – τυποποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος αυτών να χρησιμοποιούνται για ιδία κατανάλωση ή να διοχετεύονται στην τοπική... »
Περισσότερα
16 Οκτώβριος 13 | Δομή Στήριξης Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Ανενεργό

Δράσεις ΠΕΠ Ορεινής Ζώνης Ναυπακτίας

Οι δράσεις (επενδύσεις) που υλοποιήθηκαν μέσω του Προγράμματος Ορεινής Ζώνης Ναυπακτίας είναι οι ακόλουθες:   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 1 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα 4 κλειδιών   Αναβρυτή   453.500,00€ 2 ΑΛΜΠΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ... »
Περισσότερα
16 Οκτώβριος 13 | Equal
Ανενεργό

Δράσεις EQUAL

Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ 1 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα για τη Καταπολέμηση του Αποκλεισμού Ι 2 Οργάνωση και λειτουργία Γραφείου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 3 Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 4 Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 5 Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού προετοιμασίας ανέργων 6 Δημιουργία... »
Περισσότερα
16 Οκτώβριος 13 | Βοήθεια στο Σπίτι (Γ ΚΠΣ)
Ανενεργό

Δήμος Χάλκειας

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΕΙΑΣ   ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙ, ΓΑΛΑΤΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΧΑΝΙΑ, ΚΑΤΩ ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΑ ΠΕΜΠΤΗ ΓΑΒΡΟΛΙΜΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΒΑΣΙΛΙΚΗ        Το πρόγραμμα στελεχώνεται από επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό που αποτελείται από: Κοινωνικό λειτουργό, νοσηλεύτρια, οικιακή βοηθό και γιατρό (επιλεκτική παρουσία).    Η Δομή στεγάζεται... »
Περισσότερα
16 Οκτώβριος 13 | Βοήθεια στο Σπίτι (Γ ΚΠΣ)
Ανενεργό

Δήμος Πυλήνης

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΝΗΣ   ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΥΛΙΑ ΤΡΙΤΗ ΠΟΚΙΣΤΑ – ΜΗΛΙΑ – ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΟΡΒΙΤΣΑ – ΣΤΡΑΝΩΜΑ – ΚΑΜΠΟΣ ΣΤΡΑΝΩΜΑΣ – ΦΑΜΗΛΑ – ΚΑΜΠΟΣ ΣΙΜΟΥ ΠΕΜΠΤΗ ΑΝΘΟΦΥΤΟ  – ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΕΪΚΑ – ΓΑΒΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΙΜΟΥ – ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ        Το πρόγραμμα στελεχώνεται από επιστημονικά... »
Περισσότερα
16 Οκτώβριος 13 | Βοήθεια στο Σπίτι (Γ ΚΠΣ)
Ανενεργό

Δήμος Πλατάνου

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ   ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΕΟΧΩΡΙ ΤΡΙΤΗ ΚΛΕΠΑ, ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ, ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΑΧΩΒΑ ΠΕΜΠΤΗ ΧΩΜΟΡΗ, ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ, ΠΕΡΙΣΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Κ. ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΕΪΚΑ, ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ, ΠΛΑΤΑΝΟΣ        Το πρόγραμμα στελεχώνεται από επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό που αποτελείται από: Κοινωνικό λειτουργό, νοσηλεύτρια, οικιακή... »
Περισσότερα
16 Οκτώβριος 13 | Βοήθεια στο Σπίτι (Γ ΚΠΣ)
Ανενεργό

Δήμος Ευπαλίου

ΔΗΜΟΣ ΕΥΠΑΛΙΟΥ   ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 1Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΤΡΙΚΟΡΦΟ, ΕΥΠΑΛΙΟ, ΜΑΓΟΥΛΑ 2Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑ, ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙ, ΤΕΙΧΙΟ ΤΡΙΤΗ 1Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΦΙΛΟΘΕΗ 2Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΑΝΩ ΣΕΡΓΟΥΛΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 1Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΤΡΙΚΟΡΦΟ 2Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΔΡΟΣΑΤΟ, ΚΛΗΜΑ, ΕΥΠΑΛΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 1Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΜΑΡΑΘΙΑΣ 2Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΚΑΣΤΡΑΚΙ, ΜΑΛΑΜΑΤΑ, ΜΑΝΑΓΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ... »
Περισσότερα
16 Οκτώβριος 13 | Βοήθεια στο Σπίτι (Γ ΚΠΣ)
Ανενεργό

Δήμος Αποδοτίας

ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ (ΧΕΙΜΩΝΑΣ)   ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΧΡΥΣΟΒΟ, ΑΣΠΡΙΑ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΙΤΗ ΛΙΜΝΙΤΣΑ, ΓΟΛΕΜΙ ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑ, ΑΝΩ ΧΩΡΑ, ΚΑΤΩ ΧΩΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΑΝΑΒΡΥΤΗ, ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΟΡΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΧΑΡΤΙΚΩΝ. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ      ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ (ΑΝΟΙΞΗ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ,... »
Περισσότερα
16 Οκτώβριος 13 | Warema
Ανενεργό

Δράσεις warema

Δράσεις Ανάλυση της Κατάστασης των Υδάτων Δημιουργία Συνεργασιών σε Επίπεδο Λεκανών Απορροής Ποταμών Προετοιμασία τεσσάρων Σχεδίων Δράσης Σύνταξη τεσσάρων Εκθέσεων Χωρικού Σχεδιασμού Εργαστήρια Διάχυση αποτελεσμάτων... »
Περισσότερα
16 Οκτώβριος 13 | Βοήθεια στο Σπίτι (Γ ΚΠΣ)
Ανενεργό

Δήμος Αντιρρίου

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ   ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΛΥΚΡΕΙΟ ΤΡΙΤΗ ΡΙΖΑ, ΜΑΚΥΝΕΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΓΡΑΠΙΔΟΚΑΜΠΟΣ, ΦΡΑΓΚΕΪΚΑ,ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗ ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΡΙΝΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ        Το πρόγραμμα στελεχώνεται από επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό που αποτελείται από: Κοινωνικό λειτουργό, νοσηλεύτρια, οικιακή βοηθό και γιατρό (επιλεκτική... »
Περισσότερα
16 Οκτώβριος 13 | LEADER+
Ανενεργό

Δράσεις Τοπικού Προγράμματος LEADER+

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader + διαρθρώνεται σε δύο Άξονες προτεραιότητας: Άξονας προτεραιότητας 1: Ολοκληρωμένες, πιλοτικού χαρακτήρα στρατηγικές αγροτικής ανάπτυξης, με τα εξής Μέτρα και κατηγορίες Πράξεων: Μέτρο 1.1   Τεχνική στήριξη φορέων υλοποίησης 1.1.1 Στελέχωση και λειτουργία της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) 1.1.2 Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση τοπικού πληθυσμού... »
Περισσότερα