Επιτροπή Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος «Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER» της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. με την υπ’ αριθμ. 5/27-06-2011 συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση δειγματοληπτικού ελέγχου της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΠΑΑ και την αξιολόγηση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης της ΟΤΔ, οριστικοποίησε τον πίνακα κατάταξης και τον πίνακα απορριπτόμενων προτάσεων της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος.

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στα επισυναπτόμενα αρχεία.

Σχετικά Αρχεία
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ_ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ_ΕΔΠL_Νο_5_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_1ης_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ